Paginacija

Aktualnost Durkheimove studije o samoubojstvu
Aktualnost Durkheimove studije o samoubojstvu
Daniel Horvat
Ovim završnim radom nastojalo se promotriti aktualnost Durkheimove teorije o samoubojstvu. Temeljno je pitanje koje se postavlja u radu koliko su Durkheimove postavke o samoubojstvu iznijete u njegovoj studiji Samoubojstvo, objavljenoj prvi puta 1897. godine, aktualne više od stotinu godina poslije. Kako bi se pronašao odgovor na navedeno istraživačko pitanje, statistički su obrađeni podatci o kretanju broja samoubojstva u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2017. godine....
Alati za automatizaciju procesa gradnje mrežnih mjesta
Alati za automatizaciju procesa gradnje mrežnih mjesta
Monika Pavić
S obzirom da je u današnje vrijeme tehnologija vrlo razvijena i raširena, razvija se i front-end pa tako razvojni programeri i dizajneri osjećaju potrebu za izradom mrežnih stranica na brži i jednostavniji način. Kako bi mrežna stranica bila funkcionalna, potrebno je pisati puno izvornog koda u puno različitih datoteka; zato nastaju alati za automatizaciju gradnje mrežnih stranica. Oni služe kako bi njihovim korištenjem pojednostavili i ubrzali pisanje izvornog koda za mrežne...
Alati za izradu ontologija
Alati za izradu ontologija
Davor Peurača
Svrha rada je pružiti osvrt na alate za izradu ontologija. Ciljevi rada su usporediti trenutno dostupne alate za izradu ontologija i dati osvrt na njihove funkcionalnosti. U prvom dijelu rada se obrađuju definicije vezane uz ontologije. Nakon toga se prikazuju i opisuju alati za izradu ontologija: Protégé, WebProtégé, Fluent, OWLGrEd. Navedeni alati se zatim uspoređuju s obzirom na ponuđene funkcionalnosti i opisano korisničko iskustvo u korištenju alata. U zaključku se navodi da...
Alati za virtualizaciju programske podrške
Alati za virtualizaciju programske podrške
Stijepo Vrdoljak
Rad se osvrće na trenutno stanje alata za virtualizaciju programske podrške. Koji su to alati, kako se razvijaju te budućnost i standardi. Rad se sastoji od dva dijela: teorijski i praktični. U teorijskom dijelu rada govori se o tome što je programska podrška (eng. software), virtualizacija, koji su najpopularniji alati (Wmware i Oracle VM VirtualBox) te Docker kao de facto standard i budućnost virtualizacije programske podrške. Drugi dio rada je praktičan te će se u tom dijelu...
Albert Camus i filozofija samoubojstva
Albert Camus i filozofija samoubojstva
Kristina Čižmešija
U središtu novovjekovnoga razumijevanja svijeta i života nalazi se čovjek. Novovjekovni čovjek preuzeo je ulogu stvaraoca, boga i apsoluta. Descartesovo Mislim, dakle jesam označuje taj obrat prema antropocentričkom shvaćanju svijeta. Čovjek doživljava sebe u središtu svijeta, kao najviše i najmoćnije biće. Njemu je sve podređeno- i priroda i drugi čovjek. Svijet i sve u njemu postaje za čovjeka samo puki predmet. Novi vijek karakterizira osvajanje prirode te silni razvoj...
Alegorija apokalipse
Alegorija apokalipse
Mirna Kordić
U radu se analizira alegorija apokalipse u Ivanovu Otkrivenju, Pavlovoj apokalipsi, Procesu Franza Kafke te Kraljevu Miroslava Krleže. Otkrivenje je kanonski, prototipni tekst koji nadahnjuje književnike od vremena njegova nastanka do suvremenog doba. Alegoriju apokalipse moguće je pronaći u djelima s proročkim temama kao što su tema o velikom Danu Jahvinu, tema o uništenju zvijeri, tema o prijetnjama rušilačke najezde i sl. U radu se pokazuje da su apokaliptičke teme prisutne u...
Alegorija kao figura čitanja
Alegorija kao figura čitanja
Dinka Bionda
Proučavanje alegorije svodi se na njezinu trostrukost, zastupljenost na retoričko-stilskome, hermeneutičkome i književno-žanrovskome polju. Nakon kraćeg pregleda povijesti, o alegoriji se govori kao o figuri i tumačenju. Naglasak će biti na vremenska razdoblja koja obuhvaća srednji vijek i suvremenost. U srednjem vijeku važnost alegorije odnosi se tumačenje biblijskih tekstova, a s tim je povezan pojam egzegeze. U novijim shvaćanjima tumačenje je vezano za čitatelja, odnosno...
Alegorija snova
Alegorija snova
Valentina Halužan
U ovome radu pažnja je usmjerena na motiv snova, njegovu povijest i simboliku te važnost za književnost i umjetnost tijekom povijesti. Snovi predstavljaju dio svake osobe i njihovo tumačenje oduvijek je bilo zanimljivo i neshvatljivo čovječanstvu. Predmet je istraživanja od najranijih civilizacija, preko antike, europskog srednjeg i novog vijeka pa sve do 20. stoljeća. Tijekom različitih razdoblja snovi su imali drugačije shvaćanje, važnost i tumačenje. Najstarija tumačenja...
Alegorija u dekonstrukcijskim čitanjima
Alegorija u dekonstrukcijskim čitanjima
Tajana Čengić
Rad će se baviti književnoteorijskim pristupom pri istraživanju alegorije i teorije dekonstrukcije. Pomoću povijesnog pregleda alegorije te dovodeći u vezu alegoriju sa simbolom, pokazat će se kako se alegorija može pronaći u svakom tekstu, kao strategija koja potajno usklađuje odnose unutar teksta i njegove izvantekstualne zbilje. Nastojat će se pokazati kako je u razdoblju romantizma alegorija imala negativan status figure koja ne daje pjesničkom geniju mogućnost da se do kraja...
Alegorijska tumačenja Marulićevih djela na hrvatskome jeziku
Alegorijska tumačenja Marulićevih djela na hrvatskome jeziku
Katarina Blekić
U uvodnim poglavljima se donosi književnopovijesni opis Marulića u nacionalnoj književnoj historiografiji, donosi se tematski i vrstovni opis Marulićevih djela na hrvatskome jeziku i temeljne retoričke i teorijske odrednice alegorije kao figure. U središnjem dijelu rada opisuju se alegorijske implikacije u Marulićevim hrvatskim djelima s uporištem u književnopovijesnoj monografiji Mirka Tomasovića. Alegorijske strukture detektiraju se u Marulićevim književnim tekstovima: u...
Alegorijske matrice romana Toranj Ivana Kušana i Izvanbrodski dnevnik Slobodana Novaka
Alegorijske matrice romana Toranj Ivana Kušana i Izvanbrodski dnevnik Slobodana Novaka
Irena Jukić
Zbivanja u hrvatskoj književnosti nakon Drugog svjetskog rata odvijala su se u neposrednoj vezi sa zbivanjima na političkoj sceni. Uvođenjem socijalističkog uređenja, umjetnost je postala oruđe ideologije, a književnosti je pripala agitacijska funkcija. Slobodnije umjetničko stvaranje i odmak od socrealističke prakse započinje sredinom 50-ih godina 20. stoljeća. Na književnoj sceni dominira krugovaška proza koja osporava postojeće društvene i kulturne strukture. Književni...
Alegorijski smisao Knjige postanka
Alegorijski smisao Knjige postanka
Marija Magdalena Cvitković
Knjiga Postanka prva je knjiga Biblije, najčitanije i najprevođenije knjige naše civilizacije. Oduvijek je plijenila pozornost svojim izvještajem o stvaranju svijeta i čovjeka. Brojni su bibličari pokušali odgonetnuti prva dva poglavlja Knjige postanka jer se u njima nalazi opis stvaranja svijeta od strane Boga, u roku od sedam dana. Ovaj rad donosi kratak uvid u Petoknjižje, prvih pet knjiga Biblije među kojima je i Knjiga postanka; govorit će se o problemima koji se vežu uz...

Paginacija