Pages

Autobiografski diskurs u Ispovijestima Aurelija Augustina
Autobiografski diskurs u Ispovijestima Aurelija Augustina
Anita Pavlović
Srednji vijek je druga temeljna epoha književnosti u kojoj se isprepleću antička i kršćanska kultura. Povjesničari književnosti određuju ga kao tisućljetno razdoblje od 476. godine, od pada Zapadnog Rimskog Carstva do 1453. kada je pod Osmanlijama pao Carigrad. Književna razdoblja i epohe ne motrimo kao monolitne cjeline koje možemo (i trebamo) motriti unutar određenih povijesnih događaja. Primjer diskrepancije između svjetonazorno-tematskoga kruga djela i vremena kada je...
Avangardizam i suvremenost u dramama Josipa Kosora
Avangardizam i suvremenost u dramama Josipa Kosora
Gorana Blagus
Avangardizam je periodizacijski naziv za oznaku modernih književnih pravaca i pokreta u 20. stoljeću kao nadređeni naziv svim tim pravcima. U sklopu njega javlja se i ekspresionizam te poetika novoga koje se odmiču od tradicije i suprotstavljaju autoritetima prošlosti zalažući se za naprednije stavove u umjetnosti i društvu. Josip Kosor hrvatski je književnik koji se javlja na početku dvadesetog stoljeća – pripovjedač, pjesnik, putopisac i dramski pisac te, mogli bismo reći,...
A magyar helyhatározó ragok tanítása külföldieknek 
A magyar helyhatározó ragok tanítása külföldieknek 
Janoš Brunjai
A magyar nyelvnek sok kiváló tulajdonsága van. A legfontosabb nyelvi sajátossága az, hogy a magyar nyelv egy agglutináló nyelv. Az agglutináló (ragozó) nyelvek a szavak jelentését a szóalakok megváltozásával állítja elő, azokhoz toldalékokat kapcsol. Ez teljesen különbözik a horvát nyelvtől, mivel az flektáló. A flektáló (hajlító) nyelvek a nyelvtani viszonyokat a szótő változásával, hajlításával tudja kifejezni. Konkrétan, a helyhatározó ragok...
Baba Jaga u romanu Dubravke Ugrešić
Baba Jaga u romanu Dubravke Ugrešić
Ines Komić
Baba je Jaga mitski lik poznat iz narodnih bajki već stotinama godina. Postoje razne inačice njezinoga imena, a poznata je u bajkama diljem svijeta. U nekim bajkama pomaže, u nekima odmaže, u nekima zadaje zadatke, a uvijek je majka svih majki, žena i moćnica. Živi u kolibi, duboko u šumi u svojoj izbi koja je na kokošjim nogama, kreće se pomoću stupe, neugledna je, svi je se boje. Ima kanibalska obilježja, jede malu djecu i prijetnja je svima. Njezino ime označava najprije...
Bachov apsolutizam
Bachov apsolutizam
Katarina Andabak Fernandez
Bachov apsolutizam je naziv za sustav vladavine u Habsburškoj Monarhiji u desetogodišnjem razdoblju poslije revolucije 1848–49. Nazvan je prema ministru unutarnjih poslova Alexanderu Bachu. U Hrvatskoj su u početnoj fazi raspušteni Bansko vijeće i Hrvatski sabor, ukinuta je samouprava županija i uvedeno oružništvo. Od 1852. započinje doba otvorenog apsolutizma te je Hrvatska u cijelosti, u pravnom smislu, izjednačena s ostalim austrijskim zemljama. Došlo je do zabrane uporabe...
Bajka u biblioterapijskim radionicama za djecu u dječjoj knjižnici
Bajka u biblioterapijskim radionicama za djecu u dječjoj knjižnici
Martina Balaković
Djeca često ne razumiju vlastite osjećaje te zbog toga osjećaju snažno psihičko i fizičko opterećenje. Iz tog razloga važna je uloga biblioterapijskih radionica putem kojih se djeci pruža psihosocijalna pomoć omogućavajući im razumijevanje vlastitih osjećaja i događaja s kojima se susreću u životu, te doživljavanje emocionalnog rasterećenja i olakšanja. Dječje knjižnice jedan su od niza čimbenika koji prepoznaju svoju ulogu u pružanju biblioterapijske podrške djeci....
Bajke iz davnine - projektna nastava Ivane Brlić Mažuranić
Bajke iz davnine - projektna nastava Ivane Brlić Mažuranić
Jelena Vaci
Riječ projekt znači razrađen način izrade čega. U pedagogijskom smislu pojam projekta prvi je upotrijebio američki pedagog Rihards. Projektna nastava naglašava aktivno učenje, samostalno istraživanje teme koja se obrađuje pod mentorstvom nastavnika. ( Munjiza, Peko, Sablić, 2007., str. 39. ) Suradničko učenje je ono u kojem svaki član grupe sudjeluje u istraživanju problema i osobno pridonosi zajedničkom rezultatu skupine. Za pravilnu primjenu projektne nastave potreban...
Balada u nastavi književnosti
Balada u nastavi književnosti
Marina Marjanović
U radu se govori o pojavi i razvoju balade tijekom povijesti te o zastupljenosti balade u nastavi književnosti i mogućnostima njezine školske interpretacije. Navedeni su književnici koji su imali velik utjecaj na razvoj i afirmaciju balade u pojedinim književnim razdobljima kako u svjetskoj tako i u hrvatskoj književnosti. Rad donosi rezultate istraživanja zastupljenosti balade u osnovnoškolskim i gimnazijskim čitankama, priručnicima za nastavnike, metodičkim monografijama te...
Balkanski ratovi
Balkanski ratovi
Anita Šagolj
Prava uvertira u sukob svjetskih razmjera odigrala se na uvijek nemirnom europskom jugoistoku 1912.-1913., tijekom Prvog i Drugog balkanskog rata. Gospodarski napredak što ga je kapitalizam potkraj 19. stoljeća ostvario u Europi počeo se osjećati i u zemljama Jugoistočne Europe . Istina, s velikim zakašnjenjem, ali je stoga za posljedicu imao jačanje nacionalno svjesnog građanskog sloja, koji je brzo shvatio političke tenzije razvijene Europe. Sve su se kršćanske države Balkana u...
Baranjski poddijalekt slavonskoga dijalekta
Baranjski poddijalekt slavonskoga dijalekta
Marija John
U ovom diplomskom radu obrađena je tema baranjskog poddijalekta slavonskog dijalekta. Na početku rada opisano je štokavsko narječje, njegova obilježja i nabrojani su njegovi dijalekti. Zatim je opisan jedan od dijalekata štokavskog narječja, a to je slavonski dijalekt. Također su opisana glavna obilježja dijalekta, navedeno je i njegovo rasprostiranje te su nabrojani i poddijalekti slavonskog dijalekta. Zatim se donosi teorijski dio o baranjskom poddijalektu, njegova glavna...
Barokni elementi u Svetoj Rožaliji
Barokni elementi u Svetoj Rožaliji
Natalija Mujan
Cilj je ovoga rada ukazati na barokne elemente u religioznoj poemi Antuna Kanižlića Sveta Rožalija. Na temelju literature opisat će se i oprimjeriti elementi baroka, stilske figure, bit će navedena i odstupanja i razlike u odnosu na religiozne poeme koje su Kanižliću služile kao uzor. Nakon provedene analize, nameće se zaključak da Sveta Rožalija sadrži dosta baroknih elemenata, ali nekako ne ispunjava u potpunosti zahtjeve svoje književne vrste.
Bebe i djeca rane dobi kao korisnici narodne knjižnice
Bebe i djeca rane dobi kao korisnici narodne knjižnice
Aleksandra Šarac
Bebe i djeca do tri godine, kao korisnici knjižničnih usluga i građe, zbog svojeg uzrasta i potreba od knjižničara zahtijevaju određeni trud prilikom planiranja aktivnosti i nabave građe za njih. Obzirom da je svakim danom sve veći broj najmlađih korisnika koji su redovni posjetitelji knjižnice, one se moraju potruditi kako bi uspjele zadovoljiti zahtjeve i izazove koji se stavljaju pred njih. U ovome radu govorit će se o narodnim knjižnicama, njihovoj misiji te će se opisati...

Pages