Paginacija

Oblikovanje identiteta u filmovima Pedra Almodóvara
Oblikovanje identiteta u filmovima Pedra Almodóvara
Dejan Varga
Uvodni dio rada temelji se na dostignućima suvremene književne teorije po pitanju identiteta subjekta i njegova nastajanja, a promatra se iz perspektive različitih disciplina kao što su feminizam, psihoanaliza, antropologija i dr. Identitet još uvijek plijeni veliku pažnju suvremenih teoretičara koji nerijetko zastupaju i oprečna mišljenja o tome što zapravo utječe na tvorbu i oblikovanje identiteta subjekta – stječemo li ga rođenjem kao nešto imanentno subjektu ili je...
Od mita do ironije: lik vojnika u američkoj književnosti 20. i 21. stoljeća
Od mita do ironije: lik vojnika u američkoj književnosti 20. i 21. stoljeća
Jasna Poljak Rehlicki
Predmet proučavanja disertacije su lik vojnika u američkim ratnim romanima 20. i 21. stoljeća i načini na koji se njegova ratna iskustva (ne)preklapaju s društveno uvriježenom slikom rata u američkom društvu. Namjera disertacije je ukazivanje na principe stvaranja (prije rata), raspada (tijekom rata) i remitizacije (nakon rata) američkog mita kroz vizuru i iskustva vojnika, istodobno proučavajući što se događa i sa samim likom vojnika. Metodologija rada sastoji se od...
Odgojna uloga časopisa za djecu i mladež u Banskoj Hrvatskoj
Odgojna uloga časopisa za djecu i mladež u Banskoj Hrvatskoj
Ivan Lenard
Analizom sadržaja odabranih časopisa za djecu i mladež nastalih u razdoblju Banske Hrvatske od 1864. do 1914. godine, cilj je doktorske disertacije istražiti i utvrditi njihovu ulogu u razvijanju odgojnih ideja i vrijednosti u hrvatskom pedagogijskom i kulturnom prostoru. U prvom dijelu disertacije razmatraju se teorijska polazišta važna za razumijevanje teme istraživanja. Pristupa se prikazu odgoja kao temeljnog pojma proučavanja pedagogijske znanosti. Odgoju se pristupa iz...
Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku
Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku
Manuela Karlak
Strategije učenja i motivacija danas predstavljaju vrlo aktualno i intrigantno područje istraživanja u ovladavanju inim jezikom. Spoznaje koje proizlaze iz istraživanja tih fenomena, naime, ne omogućuju korak naprijed „samo“ u teorijskom, već osobito i u praktičnom smislu. Drugim riječima, i strategije učenja i motivacija čimbenici su na koje se može djelovati, što ih čini vrlo živim i snažnim saveznicima učenika u procesu ovladavanja stranim jezikom. Činjenica da...
Onomastička analiza bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka
Onomastička analiza bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka
Indira Šabić
Doktorski rad donosi analizu onimijskoga sloja bosansko-humskih administrativnih i stećkovnih tekstova koji su pisani ili klesani od X./XI. do XV./XVI. stoljeća. U uvodnome dijelu rada Uvod u srednjovjekovnu onomastiku Bosne i Huma, donosi se kratak osvrt na povijest Bosne i Huma, i definiraju se čimbenici koji su uzrokovali razvoj antroponimijske formule, obrazlažu se teorijska podloga rada, metodološki postupci, te svrha i ciljevi istraživanja, donosi se osvrt na sam predmet...
Razvoj i primjena konceptualne metafore u jeziku suvremene znanosti: konceptualizacija prostora, vremena i stanja
Razvoj i primjena konceptualne metafore u jeziku suvremene znanosti: konceptualizacija prostora, vremena i stanja
Milijana Mičunović
Razumijevanje svijeta, pojava u njemu i vlastite uloge čovjek stječe integrirajući osjetilno i tjelesno iskustvo, kulturu, prošle, sadašnje i buduće događaje. On znanje o svijetu ne gradi samo na osnovi objektivnog doživljaja stvarnosti, već i u odnosu koji uspostavlja sa svojom okolinom i s drugim ljudima. Ukoliko se suoči s novim pojavama čije značenje još nije spoznao on mora pronaći način kako to značenje odrediti i artikulirati. Velik dio rješenja nalazi se u...
Razvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odraslog učenika engleskog jezika
Razvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odraslog učenika engleskog jezika
Antonija Šarić
Ovaj se rad bavi praćenjem razvoja međujezika dvaju odraslih učenika kroz vremensko razdoblje od godinu dana. Teorijski dio rada donosi opis samog pojma međujezik prikazujući pri tome i sam razvoj hipoteze o međujeziku, zatim povijesni pregled i opis teorije o sposobnosti jezične obrade koja je služila za analizu korpusa te poglavlje koje objašnjava dobne čimbenike u usvajanju jezika s obzirom da su ispitanici odrasli učenici engleskog kao stranog jezika. Istraživački dio...
Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine
Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine
Valentina Majdenić
Rad Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine obuhvaća recepciju regionalne komponente u osnovnoškolskim udžbenicima, odnosno zastupljenost i ulogu pojedinoga autora u tom smislu. Zavičajna komponenta ovoga sustava ima svoju bit u onim autorima koji su vezanošću uz zemlju zavičajnoga prostora usustavili svoje individualne i općeljudske egzistencije, ali i potrebu da se u određenim egzistencijalnim trenutcima...
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
Vedrana Živković Zebec
Anto Gardaš u svome je stvaralaštvu, koje obuhvaća djela za djecu i odrasle, napisao četrnaest romana za djecu i mlade. Romani su pisani i objavljivani u razdoblju od više od trideset godina stoga su se u radu pratile promjene koje su se zbile u autorovu romanesknom stvaralaštvu pod utjecajem promjena u dječjoj i nedječjoj književnosti, ali se ukazalo i na stalne poetičke elemente prepoznatljive kroz cjelokupno stvaralaštvo. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvome su dijelu...
Semantika hrvatskih prijedloga
Semantika hrvatskih prijedloga
Darko Matovac
Rad je podijeljen u četiri temeljna dijela: Uvod, Značenjski opis hrvatskih prijedloga, O mogućnostima primjene značenjski utemeljenog opisa upotrebe prijedloga te Zaključak. U uvodnome se dijelu rada najprije temeljito daju osnovne teorijske postavke o kategoriji prijedloga. To se poglavlje može podijeliti u dva veća dijela. Prvi dio utemeljen je na više ili manje tradicionalnim lingvističkim pristupima te se u okviru toga dijela uvodnoga poglavlja prijedlozi određuju u odnosu na...
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
Goran Tanacković Faletar
Disertacija Gorana Tanackovića Faletara Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskome jeziku i njegove sintaktičke implikacije obaseže 281 stranicu teksta te jedanaest stranica literature. Rad je podijeljen na tri temeljna dijela: Uvod, Semantička analiza kosih padeža u hrvatskom jeziku te Umjesto zaključka: Kognitivni mehanizmi padežnoga kodiranja i pitanje autonomije sintakse. U uvodnom se dijelu najprije vrlo temeljito daju osnovne teorijske postavke o kategoriji...
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
Marija Raguž
Ciljevi i hipoteza Cilj je istraživanja bio zabilježiti govore u mjestima Antin, Bogdanovci, Nuštar, Svinjarevci i Tordinci te analizirati prikupljene jezične činjenice, stvoriti na temelju toga opis tih govora predstavljajući njihov naglasni sustav, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku i leksičku razinu. Nadalje, zabilježene osobine usporediti s jezičnim osobinama posavskoga poddijalekta i šire, slavonskoga dijalekta, kako bi se ustvrdilo pripadaju li im ovi govori....

Paginacija