Paginacija

Razvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odraslog učenika engleskog jezika
Razvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odraslog učenika engleskog jezika
Antonija Šarić
Ovaj se rad bavi praćenjem razvoja međujezika dvaju odraslih učenika kroz vremensko razdoblje od godinu dana. Teorijski dio rada donosi opis samog pojma međujezik prikazujući pri tome i sam razvoj hipoteze o međujeziku, zatim povijesni pregled i opis teorije o sposobnosti jezične obrade koja je služila za analizu korpusa te poglavlje koje objašnjava dobne čimbenike u usvajanju jezika s obzirom da su ispitanici odrasli učenici engleskog kao stranog jezika. Istraživački dio...
Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine
Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine
Valentina Majdenić
Rad Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine obuhvaća recepciju regionalne komponente u osnovnoškolskim udžbenicima, odnosno zastupljenost i ulogu pojedinoga autora u tom smislu. Zavičajna komponenta ovoga sustava ima svoju bit u onim autorima koji su vezanošću uz zemlju zavičajnoga prostora usustavili svoje individualne i općeljudske egzistencije, ali i potrebu da se u određenim egzistencijalnim trenutcima...
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
Vedrana Živković Zebec
Anto Gardaš u svome je stvaralaštvu, koje obuhvaća djela za djecu i odrasle, napisao četrnaest romana za djecu i mlade. Romani su pisani i objavljivani u razdoblju od više od trideset godina stoga su se u radu pratile promjene koje su se zbile u autorovu romanesknom stvaralaštvu pod utjecajem promjena u dječjoj i nedječjoj književnosti, ali se ukazalo i na stalne poetičke elemente prepoznatljive kroz cjelokupno stvaralaštvo. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvome su dijelu...
Semantika hrvatskih prijedloga
Semantika hrvatskih prijedloga
Darko Matovac
Rad je podijeljen u četiri temeljna dijela: Uvod, Značenjski opis hrvatskih prijedloga, O mogućnostima primjene značenjski utemeljenog opisa upotrebe prijedloga te Zaključak. U uvodnome se dijelu rada najprije temeljito daju osnovne teorijske postavke o kategoriji prijedloga. To se poglavlje može podijeliti u dva veća dijela. Prvi dio utemeljen je na više ili manje tradicionalnim lingvističkim pristupima te se u okviru toga dijela uvodnoga poglavlja prijedlozi određuju u odnosu na...
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
Goran Tanacković Faletar
Disertacija Gorana Tanackovića Faletara Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskome jeziku i njegove sintaktičke implikacije obaseže 281 stranicu teksta te jedanaest stranica literature. Rad je podijeljen na tri temeljna dijela: Uvod, Semantička analiza kosih padeža u hrvatskom jeziku te Umjesto zaključka: Kognitivni mehanizmi padežnoga kodiranja i pitanje autonomije sintakse. U uvodnom se dijelu najprije vrlo temeljito daju osnovne teorijske postavke o kategoriji...
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
Marija Raguž
Ciljevi i hipoteza Cilj je istraživanja bio zabilježiti govore u mjestima Antin, Bogdanovci, Nuštar, Svinjarevci i Tordinci te analizirati prikupljene jezične činjenice, stvoriti na temelju toga opis tih govora predstavljajući njihov naglasni sustav, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku i leksičku razinu. Nadalje, zabilježene osobine usporediti s jezičnim osobinama posavskoga poddijalekta i šire, slavonskoga dijalekta, kako bi se ustvrdilo pripadaju li im ovi govori....
Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života
Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života
Ivana Martinović
Usvajanje rječnika jedno je od najznačajnijih područja dječjeg jezika, budući da o rječniku, posebice njegovoj veličini i raznolikosti, uvelike ovisi usvajanje gramatike i sintakse. Značajan dio rječnika dijete usvoji u interakciji, u poticajnom obiteljskom okruženju koje uključuje materijale za čitanje te osobe koje čitaju s djecom. Prvi materijali za čitanje namijenjeni djeci su slikovnice koje predstavljaju svojevrstan rječnički izvor. Istraživanje opisano u ovom radu...
Srijemski govori
Srijemski govori
Vlatka Vujčić
U radu Srijemski govori riječ je o govorima Hrvata u zapadnom dijelu Srijema koji pripada Republici Hrvatskoj. Istražuju se i opisuju govori Bapske, Iloka i Tovarnika, koji se nalaze na krajnjem istoku Vukovarsko-srijemske županije i pripadaju Srijemu kao povijesnoj regiji. Ti su mjesni govori odabrani kao tipični govori hrvatskoga dijela Srijema. U radu se govori navedenih mjesta opisuju sinkronijski iz snimaka slobodnoga govora i dijaloga izvornih govornika na fonološkoj,...
Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Ines Perić
Na temelju teorije socijalnog konstruktivizma rad daje pregled povijesnog razvitka djetinjstva i položaja djece u društvu te suvremenih dominantnih predodžbi o djeci. Predodžbe o djeci se dovode u odnos s medijima kao konstruktorima stvarnosti te se pregledom prethodnih međunarodnih istraživanja tog odnosa izvode generalizacije na kojima se zasniva vodeća ideja rada o djeci kao stigmatiziranoj i diskriminiranoj skupini u medijima. Cilj istraživanja je utvrditi pedagogijske...
Strategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljeća
Strategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljeća
Ivana Pepić
Polazeći od suvremenih kulturološki usmjerenih pravaca znanosti o književnosti – književne antropologije i novog historizma – u ovome se radu istražuje korpus slavonske književnosti, tj. slavonske književne kulture 18. stoljeća. Uzimajući u obzir njezin (nad)nacionalni i regionalni književnokulturni identitet pozornost je usmjerena na najdominantniji tip književne produkcije toga razdoblja, a to su nabožni žanrovi. Središte rada čini analiza osam žanrova: katekizma (M. A....
Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj
Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj
István (Stjepan) Blazsetin (Blažetin)
Predmet ovoga rada je istraživanje modernosti korpusa hrvatskoga stvaralaštva u Mađarskoj. Preciznije, proizvodnja hrvatske književnosti u Mađarskoj će biti istražena preko omjeranja s mogućnošću da ju se prepozna najzahtjevnijim parametrima matične hrvatske povijesti književnosti u bavljenju aktivnim rekapitulacijskim projektima. Predmet ovoga rada je dosada gotovo previđen u obzorima matične hrvatske povjesnice, na neki je način slijepa pjega uvida brojnih dosadašnjih pa i...
Strukturiranje individualiziranog kurikuluma učenika s poteškoćama u razvoju
Strukturiranje individualiziranog kurikuluma učenika s poteškoćama u razvoju
Andrej Hodonj
U radu se istražuje praksa poučavanja i učenja, strategije rada učitelja, primjereni programi odgoja i obrazovanja te načini podrške i vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća u području individualiziranog kurikuluma. Strukturiranje individualiziranog kurikuluma učenika s teškoćama u razvoju polazi od inicijalnog stanja (sposobnosti, vještine, potrebe, interesi, predznanja), prilagodbe ciljeva, po potrebi sadržaja i aktivnosti učenika, načina učenja i poučavanja te...

Paginacija