Paginacija

Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
Vedrana Živković Zebec
Anto Gardaš u svome je stvaralaštvu, koje obuhvaća djela za djecu i odrasle, napisao četrnaest romana za djecu i mlade. Romani su pisani i objavljivani u razdoblju od više od trideset godina stoga su se u radu pratile promjene koje su se zbile u autorovu romanesknom stvaralaštvu pod utjecajem promjena u dječjoj i nedječjoj književnosti, ali se ukazalo i na stalne poetičke elemente prepoznatljive kroz cjelokupno stvaralaštvo. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvome su dijelu...
Semantika hrvatskih prijedloga
Semantika hrvatskih prijedloga
Darko Matovac
Rad je podijeljen u četiri temeljna dijela: Uvod, Značenjski opis hrvatskih prijedloga, O mogućnostima primjene značenjski utemeljenog opisa upotrebe prijedloga te Zaključak. U uvodnome se dijelu rada najprije temeljito daju osnovne teorijske postavke o kategoriji prijedloga. To se poglavlje može podijeliti u dva veća dijela. Prvi dio utemeljen je na više ili manje tradicionalnim lingvističkim pristupima te se u okviru toga dijela uvodnoga poglavlja prijedlozi određuju u odnosu na...
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
Goran Tanacković Faletar
Disertacija Gorana Tanackovića Faletara Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskome jeziku i njegove sintaktičke implikacije obaseže 281 stranicu teksta te jedanaest stranica literature. Rad je podijeljen na tri temeljna dijela: Uvod, Semantička analiza kosih padeža u hrvatskom jeziku te Umjesto zaključka: Kognitivni mehanizmi padežnoga kodiranja i pitanje autonomije sintakse. U uvodnom se dijelu najprije vrlo temeljito daju osnovne teorijske postavke o kategoriji...
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
Marija Raguž
Ciljevi i hipoteza Cilj je istraživanja bio zabilježiti govore u mjestima Antin, Bogdanovci, Nuštar, Svinjarevci i Tordinci te analizirati prikupljene jezične činjenice, stvoriti na temelju toga opis tih govora predstavljajući njihov naglasni sustav, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku i leksičku razinu. Nadalje, zabilježene osobine usporediti s jezičnim osobinama posavskoga poddijalekta i šire, slavonskoga dijalekta, kako bi se ustvrdilo pripadaju li im ovi govori....
Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života
Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života
Ivana Martinović
Usvajanje rječnika jedno je od najznačajnijih područja dječjeg jezika, budući da o rječniku, posebice njegovoj veličini i raznolikosti, uvelike ovisi usvajanje gramatike i sintakse. Značajan dio rječnika dijete usvoji u interakciji, u poticajnom obiteljskom okruženju koje uključuje materijale za čitanje te osobe koje čitaju s djecom. Prvi materijali za čitanje namijenjeni djeci su slikovnice koje predstavljaju svojevrstan rječnički izvor. Istraživanje opisano u ovom radu...
Srijemski govori
Srijemski govori
Vlatka Vujčić
U radu Srijemski govori riječ je o govorima Hrvata u zapadnom dijelu Srijema koji pripada Republici Hrvatskoj. Istražuju se i opisuju govori Bapske, Iloka i Tovarnika, koji se nalaze na krajnjem istoku Vukovarsko-srijemske županije i pripadaju Srijemu kao povijesnoj regiji. Ti su mjesni govori odabrani kao tipični govori hrvatskoga dijela Srijema. U radu se govori navedenih mjesta opisuju sinkronijski iz snimaka slobodnoga govora i dijaloga izvornih govornika na fonološkoj,...
Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Ines Perić
Na temelju teorije socijalnog konstruktivizma rad daje pregled povijesnog razvitka djetinjstva i položaja djece u društvu te suvremenih dominantnih predodžbi o djeci. Predodžbe o djeci se dovode u odnos s medijima kao konstruktorima stvarnosti te se pregledom prethodnih međunarodnih istraživanja tog odnosa izvode generalizacije na kojima se zasniva vodeća ideja rada o djeci kao stigmatiziranoj i diskriminiranoj skupini u medijima. Cilj istraživanja je utvrditi pedagogijske...
Strategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljeća
Strategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljeća
Ivana Pepić
Polazeći od suvremenih kulturološki usmjerenih pravaca znanosti o književnosti – književne antropologije i novog historizma – u ovome se radu istražuje korpus slavonske književnosti, tj. slavonske književne kulture 18. stoljeća. Uzimajući u obzir njezin (nad)nacionalni i regionalni književnokulturni identitet pozornost je usmjerena na najdominantniji tip književne produkcije toga razdoblja, a to su nabožni žanrovi. Središte rada čini analiza osam žanrova: katekizma (M. A....
Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj
Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj
István (Stjepan) Blazsetin (Blažetin)
Predmet ovoga rada je istraživanje modernosti korpusa hrvatskoga stvaralaštva u Mađarskoj. Preciznije, proizvodnja hrvatske književnosti u Mađarskoj će biti istražena preko omjeranja s mogućnošću da ju se prepozna najzahtjevnijim parametrima matične hrvatske povijesti književnosti u bavljenju aktivnim rekapitulacijskim projektima. Predmet ovoga rada je dosada gotovo previđen u obzorima matične hrvatske povjesnice, na neki je način slijepa pjega uvida brojnih dosadašnjih pa i...
Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranoga odgoja
Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranoga odgoja
Višnja Vekić-Kljaić
Općenito prihvaćeno mišljenje jest da je kurikulum znanstveno zasnivanje cilja, zadataka, sadržaja, plana i programa, organizacija i tehnologija provođenja odabranih sadržaja i pedagoških aktivnosti te različitih oblika evaluacije. Kurikulum ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja otvoren je, dinamičan i razvojan, što znači da se u ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje razvija i mijenja na temelju učenja, istraživanja i suradnje svih sudionika...
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta
Nina Mance
U radu se opisuju govori slavonskoga dijalekta, podravskoga poddijalekta. Izabrani su govori sljedećih mjesta: Črnkovci, Gat, Marijanci, Brođanci, Podravski Podgajci. Istraživanja pokazuju kako govori toga područja nisu opisani još od sredine prošloga stoljeća, od istraživanja Josipa Hamma 1949. i Stjepana Sekereša 1974. godine. U novije vrijeme ipak postoje opisi govora pojedinih mjesta, ali cjelovitih sintetskih radova koji bi opisivali govore slavonskoga dijalekta...
Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ekvivalenti
Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ekvivalenti
Lidija Šaravanja
Cilj je rada analizirati svojstva najčešće korištenih glagola (pored glagola be i have) koji izražavaju posvojnost u engleskome jeziku te ih usporediti s hrvatskim prijevodnim ekvivalentima. To su glagoli take, get i give, belong, own i possess. Kako se navedeni glagoli razlikuju na više jezičnih razina i rezultati će njihove analize biti različiti. Korpus se prikupio iz suvremenih književnih, znanstvenih, religijskih, pravnih i znanstveno popularnih tekstova na engleskom jeziku te...

Paginacija