Paginacija

Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranoga odgoja
Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranoga odgoja
Višnja Vekić-Kljaić
Općenito prihvaćeno mišljenje jest da je kurikulum znanstveno zasnivanje cilja, zadataka, sadržaja, plana i programa, organizacija i tehnologija provođenja odabranih sadržaja i pedagoških aktivnosti te različitih oblika evaluacije. Kurikulum ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja otvoren je, dinamičan i razvojan, što znači da se u ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje razvija i mijenja na temelju učenja, istraživanja i suradnje svih sudionika...
Stručno usavršavanje učitelja matematike i biologije uz primjenu videozapisa nastave
Stručno usavršavanje učitelja matematike i biologije uz primjenu videozapisa nastave
Mia Filipov
Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava može se postići različitim intervencijama, od kojih su najvažnije one usmjerene na unaprjeđenje nastave i učenja učenika. Jedna je od takvih intervencija kvalitetno stručno usavršavanje kao sastavnica kontinuiranog profesionalnog razvoja učitelja. U suvremenim pristupima stručnom usavršavanju učitelja ističe se samoanaliza, refleksija, rasprava o načinima na koje učenici uče te integriranje novih spoznaja i iskustava u nastavni...
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta
Nina Mance
U radu se opisuju govori slavonskoga dijalekta, podravskoga poddijalekta. Izabrani su govori sljedećih mjesta: Črnkovci, Gat, Marijanci, Brođanci, Podravski Podgajci. Istraživanja pokazuju kako govori toga područja nisu opisani još od sredine prošloga stoljeća, od istraživanja Josipa Hamma 1949. i Stjepana Sekereša 1974. godine. U novije vrijeme ipak postoje opisi govora pojedinih mjesta, ali cjelovitih sintetskih radova koji bi opisivali govore slavonskoga dijalekta...
Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ekvivalenti
Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ekvivalenti
Lidija Šaravanja
Cilj je rada analizirati svojstva najčešće korištenih glagola (pored glagola be i have) koji izražavaju posvojnost u engleskome jeziku te ih usporediti s hrvatskim prijevodnim ekvivalentima. To su glagoli take, get i give, belong, own i possess. Kako se navedeni glagoli razlikuju na više jezičnih razina i rezultati će njihove analize biti različiti. Korpus se prikupio iz suvremenih književnih, znanstvenih, religijskih, pravnih i znanstveno popularnih tekstova na engleskom jeziku te...
The Family in Contemporary English Language Fiction 1980-2008
The Family in Contemporary English Language Fiction 1980-2008
Ljubica Matek
The aim of this thesisis to examine representations of family in contemporary English-language fiction and explain what impact the social, economic and ideological changes have on the family. So far, the term “family” has implied a very specific type of family: the traditional nuclear family. However, the analysis of the selected literary texts written in the period from 1980 to 2008 has shown that literary families are varied which points to the need to redefine the concept of family....
The Politics of Higher Education and American Academic Fiction 1950-1980
The Politics of Higher Education and American Academic Fiction 1950-1980
Jadranka Zlomislić
Despite the fact that the American academic novel has been well received by critics and readers alike, it is still relatively unknown and unexplored within the Croatian context. This dissertation offers the hypothesis that the academic novels as literary artifacts of their time are a part of interplay of discourses in higher education, which they both shape and are shaped by. Its purpose was to locate the discourses of the academic novels within other contemporaneous nonliterary...
Toponimija Đakovštine
Toponimija Đakovštine
Ivana Čatić
Doktorski rad Toponimije Đakovštine proučava toponimiju Đakova i sela koja pripadaju prostoru Đakovštine. Riječ je o cjelovitoj analizi toponima navedenoga prostora. Cilj je rada zabilježiti toponime Đakovštine te ih motivacijski analizirati. Toponimi su odraz kulture, društva, gospodarstva i duhovnosti određenoga kraja, a ujedno su okamenjeni jezični spomenici mjesnih govora Đakovštine. Nakon uvodnoga dijela slijedi geomorfološki i fitomorfološki opis Đakovštine, a potom...
Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku nakon 1990. godine
Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku nakon 1990. godine
Ana Mikić Čolić
U ovome radu pozornost je usmjerena na opis promjena u leksičkom i morfoderivacijskom sustavu hrvatskoga standardnog jezika koje nastaju kao posljedica semantičko-leksičkih inovacija, te najčešće proistječu iz potrebe društva za imenovanjem novih pojmova i pojava. Neologizacija se shvaća kao ukupnost procesa koji određuju stvaranje novih riječi u rječniku nekog jezika što implicira vrlo široko poimanje pojma neologizma kojim se, osim domaćih novih riječi koje su rezultat...
Uloga konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskoga i anglosaksonskoga govornog područja
Uloga konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskoga i anglosaksonskoga govornog područja
Ivana Čizmar
Cilj je ovoga rada dati prikaz i analizirati, unutar kognitivnolingvističke paradigme, ulogu konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskog i anglosaksonskog govornog područja. U analizi polazimo od konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA čije se postojanje potvrđuje jezičnim izrazima, u oba jezika, analiziranim u radu. Metodama na konceptualnoj i tekstualnoj razini dobivamo potpuniju sliku koncepata i načina konceptualizacije u...
Uloga konceptualne metafore, metonimije i konceptualne integracije u hrvatskom političkom diskursu
Uloga konceptualne metafore, metonimije i konceptualne integracije u hrvatskom političkom diskursu
Snježana Babić
U žarištu su istraživanja u ovome radu slikoviti jezični izrazi koji se pojavljuju u hrvatskom političkom diskursu 2011. godine tijekom predizborne promidžbe za Sabor Republike Hrvatske. Pristupa im se s kognitivno-lingvističkog aspekta te se istražuje na kojemu se od tri kognitivna mehanizma slikoviti izrazi temelje: na konceptualnoj metafori, metonimiji ili konceptualnoj integraciji. Prije analize primjera iz korpusa elicitiranih iz transkripata različitih govorenih događaja,...
Usporedba stavova učitelja i roditelja o roditeljskoj uključenosti u sukonstrukciju školskog kurikuluma
Usporedba stavova učitelja i roditelja o roditeljskoj uključenosti u sukonstrukciju školskog kurikuluma
Mirela Bedeniković Lež
Cilj empirijskoga dijela ovoga doktorskog rada bio je ispitati i usporediti stavove roditelja i učitelja osnovnih škola o školskom kurikulumu te roditeljsku uključenost u školski život djeteta. U istraživanju su postojala dva uzorka: uzorak roditelja i uzorak učitelja. Radilo se o prigodnim uzorcima roditelja i učitelja s područja Zagrebačke županije, prikupljenih posredstvom škola. Poduzorak roditelja činilo je 825 roditelja, a poduzorak učitelja 226 učitelja. Iako se...
Utjecaj projektne nastave na socijalnu kompetenciju učenika
Utjecaj projektne nastave na socijalnu kompetenciju učenika
Ivana Šustek
Suvremeno društvo od pojedinca očekuje sposobnost aktivnog sudjelovanja u socijalnom kontekstu. Učenike stoga treba usmjeravati na razvoj socijalne kompetencije što podrazumijeva odgoj i obrazovanje za zajedništvo, aktivno sudjelovanje u društvu te snalaženje u situacijama koje zahtijevaju suradnju i timsko učenje. U ovom radu predstavljena je suvremena projektna nastava kao jedan od mogućih vidova aktivnog učenja koja svojim obilježjima doprinosi razvoju socijalne kompetencije...

Paginacija