Paginacija

Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života
Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života
Ivana Martinović
Usvajanje rječnika jedno je od najznačajnijih područja dječjeg jezika, budući da o rječniku, posebice njegovoj veličini i raznolikosti, uvelike ovisi usvajanje gramatike i sintakse. Značajan dio rječnika dijete usvoji u interakciji, u poticajnom obiteljskom okruženju koje uključuje materijale za čitanje te osobe koje čitaju s djecom. Prvi materijali za čitanje namijenjeni djeci su slikovnice koje predstavljaju svojevrstan rječnički izvor. Istraživanje opisano u ovom radu...
Srijemski govori
Srijemski govori
Vlatka Vujčić
U radu Srijemski govori riječ je o govorima Hrvata u zapadnom dijelu Srijema koji pripada Republici Hrvatskoj. Istražuju se i opisuju govori Bapske, Iloka i Tovarnika, koji se nalaze na krajnjem istoku Vukovarsko-srijemske županije i pripadaju Srijemu kao povijesnoj regiji. Ti su mjesni govori odabrani kao tipični govori hrvatskoga dijela Srijema. U radu se govori navedenih mjesta opisuju sinkronijski iz snimaka slobodnoga govora i dijaloga izvornih govornika na fonološkoj,...
Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Ines Perić
Na temelju teorije socijalnog konstruktivizma rad daje pregled povijesnog razvitka djetinjstva i položaja djece u društvu te suvremenih dominantnih predodžbi o djeci. Predodžbe o djeci se dovode u odnos s medijima kao konstruktorima stvarnosti te se pregledom prethodnih međunarodnih istraživanja tog odnosa izvode generalizacije na kojima se zasniva vodeća ideja rada o djeci kao stigmatiziranoj i diskriminiranoj skupini u medijima. Cilj istraživanja je utvrditi pedagogijske...
Strategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljeća
Strategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljeća
Ivana Pepić
Polazeći od suvremenih kulturološki usmjerenih pravaca znanosti o književnosti – književne antropologije i novog historizma – u ovome se radu istražuje korpus slavonske književnosti, tj. slavonske književne kulture 18. stoljeća. Uzimajući u obzir njezin (nad)nacionalni i regionalni književnokulturni identitet pozornost je usmjerena na najdominantniji tip književne produkcije toga razdoblja, a to su nabožni žanrovi. Središte rada čini analiza osam žanrova: katekizma (M. A....
Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj
Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj
István (Stjepan) Blazsetin (Blažetin)
Predmet ovoga rada je istraživanje modernosti korpusa hrvatskoga stvaralaštva u Mađarskoj. Preciznije, proizvodnja hrvatske književnosti u Mađarskoj će biti istražena preko omjeranja s mogućnošću da ju se prepozna najzahtjevnijim parametrima matične hrvatske povijesti književnosti u bavljenju aktivnim rekapitulacijskim projektima. Predmet ovoga rada je dosada gotovo previđen u obzorima matične hrvatske povjesnice, na neki je način slijepa pjega uvida brojnih dosadašnjih pa i...
Strukturiranje individualiziranog kurikuluma učenika s poteškoćama u razvoju
Strukturiranje individualiziranog kurikuluma učenika s poteškoćama u razvoju
Andrej Hodonj
U radu se istražuje praksa poučavanja i učenja, strategije rada učitelja, primjereni programi odgoja i obrazovanja te načini podrške i vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća u području individualiziranog kurikuluma. Strukturiranje individualiziranog kurikuluma učenika s teškoćama u razvoju polazi od inicijalnog stanja (sposobnosti, vještine, potrebe, interesi, predznanja), prilagodbe ciljeva, po potrebi sadržaja i aktivnosti učenika, načina učenja i poučavanja te...
Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranoga odgoja
Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranoga odgoja
Višnja Vekić-Kljaić
Općenito prihvaćeno mišljenje jest da je kurikulum znanstveno zasnivanje cilja, zadataka, sadržaja, plana i programa, organizacija i tehnologija provođenja odabranih sadržaja i pedagoških aktivnosti te različitih oblika evaluacije. Kurikulum ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja otvoren je, dinamičan i razvojan, što znači da se u ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje razvija i mijenja na temelju učenja, istraživanja i suradnje svih sudionika...
Stručno usavršavanje učitelja matematike i biologije uz primjenu videozapisa nastave
Stručno usavršavanje učitelja matematike i biologije uz primjenu videozapisa nastave
Mia Filipov
Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava može se postići različitim intervencijama, od kojih su najvažnije one usmjerene na unaprjeđenje nastave i učenja učenika. Jedna je od takvih intervencija kvalitetno stručno usavršavanje kao sastavnica kontinuiranog profesionalnog razvoja učitelja. U suvremenim pristupima stručnom usavršavanju učitelja ističe se samoanaliza, refleksija, rasprava o načinima na koje učenici uče te integriranje novih spoznaja i iskustava u nastavni...
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta
Nina Mance
U radu se opisuju govori slavonskoga dijalekta, podravskoga poddijalekta. Izabrani su govori sljedećih mjesta: Črnkovci, Gat, Marijanci, Brođanci, Podravski Podgajci. Istraživanja pokazuju kako govori toga područja nisu opisani još od sredine prošloga stoljeća, od istraživanja Josipa Hamma 1949. i Stjepana Sekereša 1974. godine. U novije vrijeme ipak postoje opisi govora pojedinih mjesta, ali cjelovitih sintetskih radova koji bi opisivali govore slavonskoga dijalekta...
Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ekvivalenti
Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ekvivalenti
Lidija Šaravanja
Cilj je rada analizirati svojstva najčešće korištenih glagola (pored glagola be i have) koji izražavaju posvojnost u engleskome jeziku te ih usporediti s hrvatskim prijevodnim ekvivalentima. To su glagoli take, get i give, belong, own i possess. Kako se navedeni glagoli razlikuju na više jezičnih razina i rezultati će njihove analize biti različiti. Korpus se prikupio iz suvremenih književnih, znanstvenih, religijskih, pravnih i znanstveno popularnih tekstova na engleskom jeziku te...
The Family in Contemporary English Language Fiction 1980-2008
The Family in Contemporary English Language Fiction 1980-2008
Ljubica Matek
The aim of this thesisis to examine representations of family in contemporary English-language fiction and explain what impact the social, economic and ideological changes have on the family. So far, the term “family” has implied a very specific type of family: the traditional nuclear family. However, the analysis of the selected literary texts written in the period from 1980 to 2008 has shown that literary families are varied which points to the need to redefine the concept of family....
The Politics of Higher Education and American Academic Fiction 1950-1980
The Politics of Higher Education and American Academic Fiction 1950-1980
Jadranka Zlomislić
Despite the fact that the American academic novel has been well received by critics and readers alike, it is still relatively unknown and unexplored within the Croatian context. This dissertation offers the hypothesis that the academic novels as literary artifacts of their time are a part of interplay of discourses in higher education, which they both shape and are shaped by. Its purpose was to locate the discourses of the academic novels within other contemporaneous nonliterary...

Paginacija