disertacija
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta

Marija Raguž (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet