Paginacija

Usporedna analiza nacionalnih informacijskih politika Europske Unije i Republike Hrvatske: predviđanja i ostvarenja
Usporedna analiza nacionalnih informacijskih politika Europske Unije i Republike Hrvatske: predviđanja i ostvarenja
Ivan Grgić
Eksplozivan rast interneta, telekomunikacija, povezivanja ljudi i mrežnog poslovanja prouzročio je nastanak novog pojma, informacijsko društvo. Takvo društvo, temeljeno na znanju i informacijama te usmjereno na tehnološki razvoj, poseban je oblik društvene organizacije gdje su informacija i informacijski procesi veliki izvori produktivnosti i rasta u naprednim društvima. U posljednjih dvadesetak godina naziv informacijsko društvo postao je uobičajen kada se govori o sveprisutnosti i...
Usporedna analiza promotivnih aktivnosti hrvatskih nakladnika
Usporedna analiza promotivnih aktivnosti hrvatskih nakladnika
Marijana Zandt
Rad se bavi marketinškim odnosno promotivnim aktivnostima nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Povijesnim pregledom promidžbenih aktivnosti opisani su počeci marketinških aktivnosti tijekom prošlosti, a SWOT i PEST analizama načini kojima se istražuju vlastito stanje na tržištu i okruženje promatrane ustanove. Rad donosi metode odabira kupaca sa što sličnijim interesnim skupinama kroz proces segmentacije, zatim procjenu i odabir ciljnog segmenta kroz proces...
Uspostava mrežnog izdanja studentskog časopisa Libros
Uspostava mrežnog izdanja studentskog časopisa Libros
Martina Ferko
Završni rad opisuje postupke uspostave elektroničke inačice za 'Libros', časopis kluba studenata Informatologije, kako za trenutni broj, tako i za buduće brojeve časopisa, i to putem Open Journal System-a, koji je open source za znanstvene, ali i sve ostale časopise. Završni rad se sastoji od praktičnog i teoretskog dijela. U praktičnom dijelu uspostavljen je Open Journal System na poslužitelju fakulteta, određene korisničke uloge, odnosno, glavni urednik, urednik, urednik...
Uspredba silaznih naglasaka na nepočetnim slogovima riječi u slavonskom i turopoljsko-posavskom dijalektu
Uspredba silaznih naglasaka na nepočetnim slogovima riječi u slavonskom i turopoljsko-posavskom dijalektu
Mato Matijević
Ovaj rad govori o pojavljivanju silaznih naglasaka na nepočetnim slogovima riječi u turopoljsko-posavskom i slavonskom dijalektu. Govori se o tome kako se prema normi silazni naglasci mogu nalaziti isključivo na jednosložnim riječima i na početnim slogovima dvosložnih i višesložnih riječi, no u svakodnevnom govoru dolazi do naglašavanja koje nije u skladu s normom. Nadalje, navodi se iz literature, koja obrađuje normu, da osobna imena ne treba podlagati normi, no da za ostale...
Usredotočena svjesnost, metakognicija i anksioznost kod sportaša
Usredotočena svjesnost, metakognicija i anksioznost kod sportaša
Zvonimir Blažević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos razine usredotočene svjesnosti kao stanja, aspekata metakognicije te anksioznosti koja se javlja tijekom sportske izvedbe kod sportaša. Istraživanjem je ispitana razina anksioznosti tijekom sportske izvedbe izmjerene netom nakon sportske izvedbe kod pojedinaca s različito izraženom usredotočenom svjesnošću i metakognicijom. Osim toga, ispitana je mogućnost predviđanja dimenzije sportske anksioznosti; ometanje koncentracije na temelju...
Ustaljeni padežni izrazi u suvremenom hrvatskom jeziku
Ustaljeni padežni izrazi u suvremenom hrvatskom jeziku
Martica Starčević
U diplomskom radu govori se o ustaljenim padežnim izrazima ili frazemima u suvremenom hrvatskom jeziku. Frazemi su ustaljene sveze riječi koje se sastoje od najmanje dviju autosemantičkih riječi ili od kombinacije jedne autosemantičke i sinsematičke riječi, a shvaćanje frazema ovisi o autorima. U radu se govori općenito o frazemima, tj. o frazeologiji (ta riječ ima dva značenja – jedno označuje znanost koja proučava frazeme, a druga ukupnost frazema nekoga jezika), i to u...
Ustaški pokret do 1941. godine
Ustaški pokret do 1941. godine
Hrvoje Tržić
Smrću Stjepana Radića te proglašenjem šestosiječanjske diktature kralja Aleksandra desno krilo hrvatske političke scene još se više radikalizira. Skupina nezadovoljnika okupljenih oko pravaškog frankovačkog vođe dr. Ante Pavelića poduzima neke druge i radikalnije mjere za samostalnost Hrvatske. Pavelić oko sebe okuplja pravašku omladinu, zatim skupinu bivših austro- ugarskih generala okupljenu oko generala Sarkotića koja je bila nezadovoljna stanjem u Jugoslaviji. Osniva...
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje mladih
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje mladih
Sandra Dadić
Mentalno zdravlje osobito je važna i osjetljiva tema, a pojavom COVID-19 pandemije postalo je naročito narušeno zbog svih mjera donesenih s ciljem sprječavanja zaraze. Mladi su primorani prilagoditi se novonastaloj situaciji, a njihov stari način života nestaje. Socijalna distanca, izoliranost i osamljenost ostavljaju brojne posljedice na njihovo mentalno zdravlje, a dugoročne posljedice bit će vidljive tek u budućnosti. U radu se govori o značenju mentalnog zdravlja, njegovoj...
Utjecaj Noći muzeja na prepoznatljivost Muzeja Slavonije u lokalnoj zajednici
Utjecaj Noći muzeja na prepoznatljivost Muzeja Slavonije u lokalnoj zajednici
Maja Horvat
Rad prikazuje istraživanje o utjecaju Noći muzeja na prepoznatljivost Muzeja Slavonije u lokalnoj zajednici koje je provedeno 2011. godine na uzorku od tri stotine i devetnaest ispitanika i 2012. godine na uzorku od dvije stotine i sedamdeset i jednog ispitanika. Cilj je utvrditi ima li Noć muzeja značajnu i prepoznatljivu ulogu u promicanju i pozicioniranju Muzeja i jačanju njegove djelatnosti u lokalnoj zajednici. Naš uzorak čine posjetitelji navedene manifestacije koji su pristali...
Utjecaj UI/UX dizajna na korištenje aplikacija
Utjecaj UI/UX dizajna na korištenje aplikacija
Nikolina Duvnjak
Ovaj diplomski rad osvrće se na utjecaj dizajna na korištenje aplikacija, a posebno fitness- aplikacija. Rad se sastoji od dva dijela, teorijski i praktični dio. U teorijskom dijelu rada govori se o tome što je dizajn, što se podrazumijeva pod terminom interakcije čovjeka i računala te što označava pojam razumijevanja primjene dizajna. Također se opisuje što je dizajn korisničkog sučelja i korisničkog iskustva te na koji način oni funkcioniraju zajedno te kako ih primijeniti....
Utjecaj antike na Racinovu Fedru
Utjecaj antike na Racinovu Fedru
Ana Čalušić
Cilj istraživanja prikazati je utjecaj antike na Racinovu Fedru. Metode istraživanja koje se primijenjuju u radu su usporedba određenih dijelova istoimene Euripidove i Senekine drame te Racinove drame. Prilikom istraživanja se primjećuje povezanost triju drama, njihovih tema, ali i odstupanja. Razlike u djelima se prvenstveno događaju zbog epoha kojima pripadaju Euripid, Seneka i Racine. Tematski su ove tri tragedije iste, no razlikuju se u stilu pisanja i strukturi te određenim...

Paginacija