Paginacija

Uspon i pad Kartažanskog "carstva"
Uspon i pad Kartažanskog "carstva"
Filip Ivančević
Kartaga je poput mnogih drugih gradova i država imala svoj legendarni početak i doživjela mnogo uspona i padova koji su obilježili njezinu povijest. O osnivanju Kartage saznajemo iz Vergilijeve Eneide, ali i iz dijela nekih grčkih pisaca koji su u svojim djelima iznijeli povijest svojih tradicionalnih neprijatelja. Ona je svoj uspon započela kao jedna od feničkih kolonija na području sjeverne Afrike, ali je ubrzo prerasla ove okvire i počela se razvijati kao samostalna sila, koja je...
Uspon i vrhunac samuraja u ranonovovjekovnom Japanu (1467.-1615.)
Uspon i vrhunac samuraja u ranonovovjekovnom Japanu (1467.-1615.)
Filip Šlingar
Prvi samuraji razvijaju se iz srednjovjekovnih uglednih obitelji koje su zbog slabe središnje vlasti širile svoju moć. Sa razvojem feudalizma u Japanu, uspon samuraja počinje rasti te se po nazivu za planinske ratnike i vazale i došlo do pojma samuraj. Tijekom 12. i 13. st. jačaju samurajski klanovi koji su uvelike pomagali središnjoj vlasti zbog čega su postajali sve moćniji, ugledniji i poštovaniji. U tih 200 godina građanski ratovi su bila česta pojava, najčešće vođeni...
Usporedba Blissove i UDK klasifikacije na primjeru skupine "Umjetnost"
Usporedba Blissove i UDK klasifikacije na primjeru skupine "Umjetnost"
Meri Bajić
U radu se govori o knjižničnim klasifikacijama. Definira se pojam klasifikacije te se navode vrste klasifikacija koje postoje. Današnji izgled klasifikacija uvelike dugujemo brojnim teoretičarima i stručnjacima iz područja knjižničarstva koji su radili na razvijanju knjižničnih klasifikacija. Najpoznatiji od njih su: Melvil Dewey, Henry Evelyn Bliss, Paul Otlet, Henri La Fontaine i Shiyali Ramamrita Ranganathan. U radu je prikazan i razvoj fasetnih klasifikacija kojima pripadaju...
Usporedba Deweyeve decimalne klasifikacije i Klasifikacije s dvotočkom
Usporedba Deweyeve decimalne klasifikacije i Klasifikacije s dvotočkom
Matej Lukaš
U radu se govori o knjižničnim klasifikacijama. Današnji izgled klasifikacija uvelike dugujemo brojnim teoretičarima i stručnjacima iz područja knjižničarstva koji su radili na razvijanju knjižničnih klasifikacija. Najpoznatiji od njih su: Melvil Dewey, Henry Evelyn Bliss, Paul Otlet, Henri La Fontaine i Shiyali Ramamrita Ranganathan. U radu je prikazan razvoj fasetne Klasifikacije s dvotočkom (Collon Classification), te numeričke Deweyove decimalne klasifikacije. Rad donosi i...
Usporedba Eshilove tragedije Okovani Prometej i mita o Prometeju
Usporedba Eshilove tragedije Okovani Prometej i mita o Prometeju
Matea Pucar
Cilj ovog rada je usporediti mit i dramsku književnu vrstu, tragediju. Tema je uspoređivanje Eshilove tragedije Okovani Prometej i mita o Prometeju na razini teme, likova i strukture. Pri tom se koriste teorijska određenja tragedije i mita. Prikazano je kako mit otvara cjelokupnu kulturu i sudjeluje u njoj kroz filozofiju, religiju i književnost te na koji način tragedija prilagođava mitsku podlogu dramskoj tematici i strukturi. Istraživanjem navedenog, može se uočiti povezanost,...
Usporedba alata za objavljivanje elektroničkih knjiga u besplatnom pristupu
Usporedba alata za objavljivanje elektroničkih knjiga u besplatnom pristupu
Miron Hnatko
U ovom diplomskom radu govori se o besplatnim alatima za objavljivanje elektroničkih knjiga. Navodi se deset alata abecednim redom te opisuje način vrednovanja i analize istih. U uvodu se spominje i objašnjava novi dionik nakladničkog lanca, agregator. Slijedi kratak osvrt o važnosti nakladnika i o razlozima zašto se pojedini autori okreću prema samoizdavaštvu. Predstavljene su definicije elektroničke knjige i objašnjene su njezine prednosti za samostalnog autora. Tehnologija...
Usporedba feudalne Europe i srednjovjekovnog Japana
Usporedba feudalne Europe i srednjovjekovnog Japana
Hrvoje Šimić
Rad uspoređuje feudalnu Europu i srednjovjekovni Japan kroz dvije cjeline koje donose opći pregled stanja u feudalnoj Europi i stanje u srednjovjekovnom Japanu, a zatim uvid u društvene odnose feudalne Europe i srednjovjekovnog Japana. Prve dvije cjeline govore o geografskim obilježjima Europe i Japana kako bi se bolje razumjelo određene aspekte rada i onodobnog života te o općem stanju u Europi i Japanu u razdoblju od 8. stoljeća kada u Europi započinje ono što možemo gledati kao...
Usporedba formalnog temeljnog obrazovanja u odabranim razvijenim zemljama svijeta
Usporedba formalnog temeljnog obrazovanja u odabranim razvijenim zemljama svijeta
Mato Kapular
Temeljno obrazovanje predstavlja prvu fazu djetetova formalnog obrazovanja, ključnu za stjecanje temeljnih kompetencija i vještina za nastavak obrazovanja i aktivan život u društvenoj zajednici. Stoga ne čudi da se na temeljno obrazovanje gleda kao na ključnu sastavnicu u obrazovnom sustavu i u funkcioniranju države općenito, a zbog svoje važnosti podložno je reformama koje bi trebale uskladiti odgojno-obrazovne ciljeve s izazovima koje moderan svijet donosi. U radu se u teorijskim...
Usporedba govora Oporovca i Žabnika
Usporedba govora Oporovca i Žabnika
Nikolina Bađari
Cilj je ovog diplomskog rada opisati i usporediti govor Oporovca i Žabnika, a rad se temelji na literaturi i terenskom istraživanju. Govori pripadaju kajkavskom narječju, upravo međimurskom dijalektu kajkavskog narječja. Na temelju odnosa refleksa jata i poluglasa u naglašenoj poziciji te odnosa refleksa slogotvornoga ļ i stražnjega nazala ŏ međimurski se dijalekt može podijeliti na tri poddijalekta: DONJI PODDIJALEKT (istok), SREDNJI PODDIJALEKT I GORNJI PODDIJALEKT (zapad)....
Usporedba heteroseksualnih i LGBT osoba: homofobija, internalizirana homofobija i slika o sebi
Usporedba heteroseksualnih i LGBT osoba: homofobija, internalizirana homofobija i slika o sebi
Monika Ćosić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos (internalizirane) homofobije s pojedinim sociodemografskim varijablama (spol, dob, važnost religije, poznanstvo LGBT osobe i objava seksualne orijentacije), slike o sebi i samopoštovanja kod heteroseksualnih i LGBT osoba, zatim ispitati razlike u (internaliziranoj) homofobiji, slici o sebi i samopoštovanju s obzirom na seksualnu orijentaciju sudionika, uz kontrolu pojedinih sociodemografskih varijabli. Istraživanje je provedeno online, na...
Usporedba intelektualnih sposobnosti, vizuoperceptivnih i vizuokonstruktivnih funkcija te vidnog pamćenja u osoba s tumorom mozga i cerebrovaskularnim inzultom
Usporedba intelektualnih sposobnosti, vizuoperceptivnih i vizuokonstruktivnih funkcija te vidnog pamćenja u osoba s tumorom mozga i cerebrovaskularnim inzultom
Zoran Jelić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li razlika u posljedicama koje tumor mozga i moždani udar imaju po intelektualne sposobnosti, vizuoperceptivne i vizuokonstruktivne funkcije te vizualno pamćenje. Neuropsihologijskom procjenom prikupljeni su rezultati od 30 sudionika sa moždanim udarom i 20 sudionika sa tumorom mozga iz Wechsler-Bellevue ljestvice, oblik II (WB-II) i Testa kompleksnog lika (CFT). Analizom varijance je utvrđeno da se skupine značajno razlikuju prema...
Usporedba kurikuluma povijesti u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Usporedba kurikuluma povijesti u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Zdravko Funjak
U diplomskom radu su prikazane glavne značajke Nacionalnog obrazovnog kurikuluma i onoga što on sve donosi u našem školstvu, te glavne značajke američkog kurikuluma. Nacionalni okvirni kurikulum predstavlja osnovne sastavnice predškolskoga, općega obveznoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, uključujući odgoj i obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Premda nije jednako definiran kao NOK, u američkom kurikulumu, koji se stvara u školskim okruzima,...

Paginacija