Paginacija

Učinci novinskih članaka na stavove prema osobama sa psihičkim poremećajima
Učinci novinskih članaka na stavove prema osobama sa psihičkim poremećajima
Daria Matković
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati efekte oblikovanja informacija u novinskim člancima i spola sudionika na stavove prema osobama sa psihičkim poremećajima. U istraživanju je sudjelovalo 272 studenta (136 muškog i 136 ženskog spola) koji su bili po slučaju podijeljeni u 4 skupine. Skupine su se razlikovale prema vrsti novinskog članka kojeg su čitale; Eksperimentalna skupina 1 – stigmatizirajući članak, Eksperimentalna skupina 2 – edukacijski članak, Eksperimentalna...
Učinci povratne informacije na radnu uspješnost zaposlenika
Učinci povratne informacije na radnu uspješnost zaposlenika
Lovro Borić
Cilj ovog istraživanja je provjeriti učinke povratne informacije rukovoditelja o radnoj uspješnosti na samoprocjenu radne uspješnosti zaposlenika u organizaciji. Istraživanje se uz ispitivanje doprinosa povratne informacije rukovoditelja o radnoj uspješnosti u objašnjenju radne uspješnosti zaposlenika usmjerilo i na provjeru medijacijske uloge pravednosti rukovoditelja i povjerenja u rukovoditelja u navedenom međuodnosu povratne informacije o radnoj uspješnosti i radne...
Učinci redoslijeda rođenja na perfekcionizam, lokus kontrole, prokrastinaciju, akademski uspjeh i percepciju roditeljstva
Učinci redoslijeda rođenja na perfekcionizam, lokus kontrole, prokrastinaciju, akademski uspjeh i percepciju roditeljstva
Marina Grbeša
Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati razlike u perfekcionizmu, lokusu kontrole, prokrastinaciji, akademskom uspjehu te percepciji roditeljstva s obzirom na redoslijed rođenja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 635 studenata preddiplomskih i diplomskih studija različitih sveučilišta. Korišten je nacrt između različitih obitelji, a sudionici su bili klasificirani kao jedinci, prvorođeni, srednjerođeni ili zadnjerođeni, sukladno njihovoj biološkoj poziciji redoslijeda...
Učinkovitost progresivne mišićne relaksacije u liječenju nesanice i anksioznosti
Učinkovitost progresivne mišićne relaksacije u liječenju nesanice i anksioznosti
Ena Ravlić
Stres je tema mnogih dosadašnjih istraživanja, bilo da je uzrok ili posljedica anksioznosti i nesanici. Progresivna mišićna relaksacija (PMR) se pokazala jednom od učinkovitijih nefarmakoloških terapija za navedene patologije. Glavna postavka PMR-a je da opušteno tijelo dovodi do opuštenog uma. U skladu s time, cilj je ove tehnike svjesno proizvesti napetost u izoliranim mišićnim skupinama te osjetiti i prepoznati razliku između zgrčenog i opuštenog mišića kako bi se...
Učitavanje ljudskog uma i budućnost čovjek kao sustava za obradu informacija
Učitavanje ljudskog uma i budućnost čovjek kao sustava za obradu informacija
Antonella Ban
Učitavanje ljudskog uma (engl. Mind uploading, Whole brain emulation) najčešće se definira kao proces mapiranja, kopiranja i reproduciranja ljudskog uma i njegovih funkcija čiji je cilj osigurati (digitalnu) besmrtnost čovjeka, odnosno odbaciti nesavršeno i fizički i vremenski ograničeno ljudsko tijelo. Učitavanje uma podrazumijeva dvije moguće metode – postupnu zamjenu bioloških neurona umjetnima, te tzv. Scan-and-copy metodu, tj. skeniranje i reinstanciranje ljudskog uma na...
Validacija prijevoda Petfaktorskog modela makijavelizma na hrvatskom jeziku
Validacija prijevoda Petfaktorskog modela makijavelizma na hrvatskom jeziku
Marija Prpić
Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti psihometrijske karakteristike hrvatskog prijevoda Petfaktorskog modela makijavelizma (FFMI; Collison i sur., 2018), odnosno provjeriti njegovu faktorsku strukturu, konvergentnu, divergentnu i inkrementalnu valjanost. U istraživanju je sudjelovalo 410 sudionika u dobi od 18 do 60 godina. Pokazatelji pogodnosti Petfaktorskog modela makijavelizma u konfirmatornoj faktorskoj analizi ukazali su kako model nije zadovoljavajući pa je stoga predložen...
Validacija skale radoholičarstva WORKBAT
Validacija skale radoholičarstva WORKBAT
Marin Ćorić
Cilj ovoga rada bio je validirati skalu radoholičarstva (WorkBAT) na hrvatski jezik te ispitati njegove psihometrijske karakteristike. Bilo je potrebno utvrditi njegovu faktorsku strukturu, provjeriti pouzdanost i ispitati konvergentnu, divergentnu te kriterijsku valjanost. Na uzorku od N=311 ispitanika, dobivena je trofaktorska struktura originalne verzije WorkBAT-a, ali se čestice nisu raspodijelile prema njihovim originalnim faktorima. Dobivena je visoka pouzdanost ove skale....
Valpurgina krivnja u Novakovim "Stipančićima"
Valpurgina krivnja u Novakovim "Stipančićima"
Petra Gašparović
U ovome radu, pod naslovom Valpurgina krivnja u Novakovim "Stipančićima", obrađuju se načini i razlozi prema kojima je Valpurga, uz oca Antu Stipančića, kriva za tragičan završetak Lucije Stipančić. Nakon kratkog uvoda, koji govori o temi ovoga rada i o realizmu u hrvatskoj književnosti, slijedi kratki prikaz Novakova života i njegova stvaralaštva pri čemu je naglasak na važnosti njegovih književnih djela za razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti te na tematskoj...
Vampire Characters in Anne Rice's "Interview with the Vampire"
Vampire Characters in Anne Rice's "Interview with the Vampire"
Alen Žuškić
This paper deals with the topic of vampire characters in Anne Rices Interview with the Vampire. The two characters on which the paper focuses are Louis and Lestat. Even though there are some others, the paper does not go into depth regarding them, only insofar as they relate to the previously mentioned two characters. The protagonist of the novel, Louis, is a man troubled by guilt due to the death of his brother who runs away from taking his own life by having it taken at the hands of...
Vanjska politika Jugoslavije 1960-ih i 1970-ih godina
Vanjska politika Jugoslavije 1960-ih i 1970-ih godina
Bojan Žigić
U prvim godinama nakon završetka II. svjetskog rata Jugoslavija se našla u nezavidnoj situaciji. Najveći ideološki saveznik i partner, SSSR, želio ju je podčiniti i ekonomski iscrpiti, dok su se s druge strane nalaze SAD, s ciljem da SSSR-u „preotmu“ Jugoslaviju i stave ju pod svoj utjecaj. Jugoslavija se, kao mala europska država, našla u središtu hladnoratovske borbe između dvije supersile. Kako bi izašla iz uglavnom zadatih europskih i svjetskih okvira, Jugoslavija se...
Vanjska posvojnost u hrvatskom jeziku
Vanjska posvojnost u hrvatskom jeziku
Saša Balić
U ovome se radu raspravlja o pojmu posvojnosti kao gramatičkoj kategoriji na teorijskom planu, o načinima njezina izražavanja te uporabi posvojnih kategorija u hrvatskom u usporedbi s drugim jezicima. U najširem smislu, posvojnost je odnos između posjednika (posesora) i posjedovanoga (posesuma). Tri su osnovna načina njezina izricanja: atributna, predikatna i vanjska posvojnost. Od svih je načina tradicionalno u hrvatskoj gramatičkoj literaturi najopširnije opisana atributna...
Vanjski izgled kao kanal neverbalne komunikacije
Vanjski izgled kao kanal neverbalne komunikacije
Hana Lelas
Ovaj rad se bavi područjem neverbalne komunikacije, odnosno ulogom vanjskog izgleda u neverbalnoj komunikaciji. Poseban naglasak stavljen je na pitanje tjelesnih modifikacija, konkretno tetovaža kao jednog od elemenata neverbalne komunikacije koji postaje sve prošireniji u društvu. U prvim poglavljima govori se općenito o neverbalnoj komunikaciji te se uspoređuju neverbalna i verbalna komunikacija. Posebna pozornost pridana je pitanju vanjskog izgleda koji osoba često koristi kako bi...

Paginacija