Pages

Vrednovanje knjižničnog fonda: citatna analiza
Vrednovanje knjižničnog fonda: citatna analiza
Martina Junušić
Svrha je ovoga rada opisati ciljeve i načine vrednovanja knjižničnog fonda općenito te uz pomoć odabrane metode vrednovati zbirku iz područja informacijskih znanosti u knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. Budući da je u Hrvatskoj vrednovanje knjižničnog fonda još u začetku te se trenutno više pozornosti posvećuje stvaranju kulture vrednovanja i isticanju potrebe za vrednovanjem knjižnica, njihovih izvora i usluga kako bi se mogla dokazati njihova učinkovitost i...
Vrednovanje korisničkog iskustva mobilnih aplikacija
Vrednovanje korisničkog iskustva mobilnih aplikacija
Ana Ružolčić
Cilj je ovoga rada predstaviti osnovna obilježja korisničkog iskustva te opisati društvene medije koji dolaze u obliku mobilnih aplikacija. Osim navedenog su predstavljeni i elementi korisničkog iskustva te razvoj istog. S obzirom na temu rada, naglasak je stavljen na mobilno korisničko iskustvo, odnosno iskustvo korisnika koje proizlazi tijekom korištenja aplikacija koje su namijenjene mobilnim uređajima. Stoga svaka uključenost korisnika u korištenje proizvoda, sustava ili...
Vrednovanje mrežnih stranica fakultetskih knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
Vrednovanje mrežnih stranica fakultetskih knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
Dino Maganjić
U ovom će se radu iznijeti rezultati vrednovanja mrežnih stranica fakultetskih knjižnica koje su dio Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na početku će se utvrditii koja su pravila kvalitetnog dizajniranja mrežne stranice, prije svega mrežne stranice knjižnice, pri čemu se može primijetiti da stvaratelj mrežne stranice treba koristiti što manje detalja i boja jer minimalistički dizajn pomaže čitljivosti i preglednosti. Istraživanje je provedeno pregledavanjem...
Vrednovanje zbirke knjižnice Osnovne škole Augusta Šenoe uz pomoć conspectus modela
Vrednovanje zbirke knjižnice Osnovne škole Augusta Šenoe uz pomoć conspectus modela
Tihana Kosović
U ovom radu se istraživalo stanje fonda jedne školske knjižnice, njegove prednosti i nedostaci, slabe i jake strane te općenito zadovoljstvo korisnika i knjižničarke postojećim fondom. Uz uvodne teorijske pretpostavke djelatnostima, zadaćama i ciljevima školskih knjižnica te izgradnjom fonda u školskim knjižnicama, provelo se vrednovanje fonda školske knjižnice uz pomoć Conspectus modela. Model je prvo teorijski iznešen, a zatim se provelo istraživanje. Obzirom da je model...
Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti Sveučilišne knjižnice u Toruńu (Poljska)
Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti Sveučilišne knjižnice u Toruńu (Poljska)
Mia Kuzmić
Tema ovog rada je vrednovanje zbirke knjižničnih i informacijskih znanosti Sveučilišne knjižnice u Torunu u Poljskoj. Vrednovanje knjižničnih zbirki, kao dio aktivnosti upravljanja zbirkama, način je prikupljanja i prikazivanja pokazatelja o korištenju, snagama i zadovoljstvu korisnika knjižničnih zbirki, a cilj ovog diplomskog rada je utvrditi zadovoljava li zbirka knjižničnih i informacijskih znanosti potrebe i zahtjeve korisnika, primarno studenata i nastavnog osoblja...
Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku
Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku
Marija Bugarski
Tema ovog diplomskog rada je vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. Vrednovanje zbirke je istraživanje slabih i jakih strana određene zbirke, a cilj ovog diplomskog rada je utvrditi zadovoljava li zbirka potrebe svojih korisnika, konkretno studenata s Odsjeka za informacijske znanosti. Zbog toga je bilo potrebno utvrditi broj naslova i primjeraka u zbirci, starost zbirke, zastupljenost jezika, koliko se financijskih sredstava...
Vrijednosni stavovi nastavnika i skriveni kurikulum
Vrijednosni stavovi nastavnika i skriveni kurikulum
Nina Erdeš
U ovom završnom radu najprije će se pojmovno i sadržajno odrediti pojam kurikuluma. Donijet će se definicija vrijednosti, objasnit će se veza vrijednosti s odgojno-obrazovnim sustavom, te uloga nastavnika u poučavanju istih. Vrijednosti su te koje usmjeravaju ponašanje pojedinca, odnosno koje vode pojedinca, ali i društvenu zajednicu prema dobromu. Škola kao obrazovna institucija mora osim znanja, razvijati kod djece i mladih vrijednosti kao što su ljubav, sloboda, tolerancija,...
Vrste i odrednice dosade.
Vrste i odrednice dosade.
Inga Ćurić
Dosada je neugodno afektivno stanje koje obilježavaju poteškoće u održavanju pažnje te neoptimalna razina pobuđenosti. To je česta pojava koju određuje niz situacijskih faktora i unutarnjih psiholoških karakteristika. Obilježja situacije ne izazivaju kod svih ljudi u jednakoj mjeri dosadu, već postoje individualne razlike u učestalosti i intenzitetu doživljavanja dosade, čimbenicima koji izazivaju dosadu i načinu reagiranja. Osobe koje često i intenzivno doživljavaju dosadu...
Vrste označavanja Dublin Core metapodataka
Vrste označavanja Dublin Core metapodataka
Ivana Ćosić
U radu je dan prikaz vrsta označavanja Dublin Core elemenata metapodataka koji se danas najčešće rabe za opis mrežnih izvora. U teorijskom dijelu rada govori se o povijesti Dublin Core skupa elemenata metapodataka, njegovoj funkciji, ciljevima, uporabi i načelima. Nadalje, govori se o jednostavnom i proširenom skupu Dublin Core elemenata metapodatka. Prikazuje se uvodno razmatranje označavanja DC metapodataka te se ukratko daje teorijsko objašnjenje sva četiri formata; njihovo...
Vrste riječi u hrvatskim gramatikama
Vrste riječi u hrvatskim gramatikama
Antonija Petrović
U ovome se radu opisuje podjela riječi na vrste u suvremenim hrvatskim gramatikama. Prvi dio rada donosi podatke o tome kako se vrste riječi koje danas poznajemo definiraju u različitim hrvatskim gramatikama (objavljenima od 1991. godine do 2009. godine), kakve im uloge autori daju u pojedinim gramatikama te u odnosu na broj vrsta riječi u hrvatskome jeziku. Vrste se riječi dalje opisuju prema kriteriju promjenjivosti i nepromjenjivosti ili prema nekim drugim kriterijima, kao što su...
Vršnjačka podrška i njen utjecaj na razvoj slike o sebi
Vršnjačka podrška i njen utjecaj na razvoj slike o sebi
Ana Milašin
Cilj je ovog istraživanja ispitati sustav vršnjačke podrške učenika osmih razreda osnovne škole, odnosno, utvrditi stupanj vršnjačke podrške kod učenika na kraju obvezatnog školovanja, kao i utjecaj vršnjačke podrške na sliku učenika toga uzrasta o sebi, te procjenu vršnjačke spremnosti za pomaganje i samoprocjenu spremnosti za pomaganje. Rad se sastoji od pet dijelova. U prvom djelu smo opisali uvodne aktivnosti, u drugom teorijske osnove rada, a u trećem empirijski dio i...
Vukovar i okolica u srednjem vijeku
Vukovar i okolica u srednjem vijeku
Dominik Škarica
Vukovarsko područje prostor je u kojemu se može pratiti dug kontinuitet naseljavanja koji obuhvaća vremenski period od čak pet tisuća godina. Ovim radom bit će prikazan pregled naseljenosti vukovarskog područja, karakteristike vukovske srednjovjekovne utvrde i podgrađa te utjecaj utvrde na obližnja sela. Na vukovarskom su području pronađeni arheološki nalazi koji upućuju na trajnu naseljenost tog prostora. Nalazi se mogu pratiti od neolitičkih početaka, preko eneolitičkog...

Pages