Pages

Utjecaj roditeljskog stresa na razvoj samoregulacije u djetinjstvu
Utjecaj roditeljskog stresa na razvoj samoregulacije u djetinjstvu
Ružica Trdin
Samoregulacija jedan je od najvažnijih psiholoških konstrukata koji podupire različite pozitivne ishode razvoja, te predviđa kratkoročne i dugoročne ishode. Definira se kao sposobnost reguliranja ponašanja i emocija na izazove iz okoline. Samoregulacijom pojedinac održava razinu emocionalnog, motivacijskog i kognitivnog uzbuđenja za pozitivnu prilagodbu. Nedostatak razvoja samoregulacije dovodi do brojnih negativnih ishoda razvoja, poput slabijeg uspjeha u školi, psihopatologije,...
Utjecaj rodnih razlika na način obraćanja u reklamnim porukama
Utjecaj rodnih razlika na način obraćanja u reklamnim porukama
Katarina Lukačević
U diplomskom radu istražuje se utjecaj rodnih razlika na način obraćanja u reklamnim porukama; analizira se kako se koncepti muškosti i ženskosti konstruiraju kroz reklamiranje, posebno kroz način obraćanja publici različitih rodova. Teorijski okvir objedinjuje definicije i tumačenja pojma reklame, prikazana su obilježja reklamnog stila te reklama kao multimedijski diskurs. Nadalje su u radu definirani rodni identiteti i predstavljen razvoj lingvistike rodnih identiteta. Nakon...
Utjecaj ruskog društva na oblikovanje Gogoljeve Kabanice
Utjecaj ruskog društva na oblikovanje Gogoljeve Kabanice
Ana Šporčić
U ovom se radu analiza Gogoljev prikaz društva u Kabanici koja je objavljena 1841. godine. U noveli se propitkuje utjecaj ruskog društva na oblikovanje glavnog lika koji se bori sa nepravednošću društvenog sustava u Rusiji, a ujedno je i žrtva tog istog sustava. Kabanica nastoji približiti čitatelju podijeljenost društvenih klasa koje su bile rasprostranjene u 19. stoljeću, u vrijeme vrhunca realizma, kao i ustroj ruske države. Obilježja realizma su objektivnost, istinitost i...
Utjecaj samootkrivanja na Facebooku na smanjenje nesigurnosti, sviđanje i socijalnu atraktivnost
Utjecaj samootkrivanja na Facebooku na smanjenje nesigurnosti, sviđanje i socijalnu atraktivnost
Ana Vuletić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj samootkrivanja na Facebooku na smanjenje nesigurnosti, sviđanje i socijalnu atraktivnost prilikom inicijalnog kontakta. Istraživanje je provedeno na uzorku od 196 studenata) u dobi od 18 do 25 godina koji su bili raspoređeni u tri eksperimentalne situacije. Svaka situacija razlikovala se po razini samootkrivanja na Facebook profilu (niska, srednja, visoka). Sudionici su procjene vlastite nesigurnosti, sviđanja i socijalne atraktivnosti...
Utjecaj socijalne podrške na kvalitetu samovrednovanja učenika osnovne škole
Utjecaj socijalne podrške na kvalitetu samovrednovanja učenika osnovne škole
Maja Lucijanić
U radu se ispituje utjecaj socijalne podrške iz raznih izvora na samovrednovanje učenika osnovne škole. Glavni cilj je bio ispitati utječe li socijalna podrška (od roditelja, nastavnika, prijatelja te prijatelja iz razreda) na kvalitetu samovrednovanja učenika osnovne škole. Istraživanje je provedeno na uzorku od 207 učenika petih, šestih, sedmih i osmih razreda. Kao instrument ispitivanja korišten je upitnik koji se sastoji od dva dijela. Prvi dio upitnika sadrži 16 pitanja koja...
Utjecaj spolnih stereotipa na atribuciju uspješnosti
Utjecaj spolnih stereotipa na atribuciju uspješnosti
Kristina Gvozdić
Istraživanje je provedeno s ciljem provjere utjecaja spolnih stereotipa na atribucije uspješnosti drugih ljudi. Sudionici su bili učenici 7. i 8. razreda OŠ „Retfala“ iz Osijeka, njih ukupno 104, od toga 53 djevojčice i 51 dječak. Svaki sudionik je ispunjavao Russellovu skalu atribucije, tj. subskalu mjesta uzročnosti te skale, nakon što je pročitao priču koju je trebao procijeniti. Postojale s četiri verzije priče u kojima je variran spol aktera i vrsta zadatka koju on...
Utjecaj stila nastavnika na odgojno-obrazovnu klimu
Utjecaj stila nastavnika na odgojno-obrazovnu klimu
Maja Franić
Današnja nastava napušta tradicionalne oblike poučavanja te se okreće prema suvremenim, poticajnim i aktivnim načinima rada. Poticati i održati pozitivnu razrednu i nastavnu klimu nužno je ako želimo ostvariti kompleksne ciljeve i zadatke odgoja i obrazovanja. Pozitivna odgojno-obrazovna klima nema pozitivne ishode samo za učenike, već i za nastavnika koji može ostvariti bolji, prijateljski odnos sa učenicima koji će mu pomoći u poučavanju i održavanju nastave. Nastavnik...
Utjecaj stupnja infomiranosti na induciranje lažnih sjećanja
Utjecaj stupnja infomiranosti na induciranje lažnih sjećanja
Andrea Delić
Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati hoće li različiti stupanj informiranosti sudionika o lažnim sjećanjima utjecati na izraženost takvih sjećanja. Kako bi se ispitala tema induciranja lažnog sjećanja pomoću Deese-Roediger-McDermott paradigme, konstruirane su liste riječi na hrvatskom jeziku i test prepoznavanja kako bi se dobila hrvatska inačica DRM paradigme. U provedbi predistraživanja sudjelovalo je 105 sudionika. U istraživanju je sudjelovalo 201 sudionik koji su...
Utjecaj suvremenih medija na formiranje javnog mnijenja
Utjecaj suvremenih medija na formiranje javnog mnijenja
Dijana Benić
Rad govori o novim suvremenim medijima proizašlim iz tehnoloških inovacija i njihovim mogućnostima utjecanja na formiranje javnog mnijenja. Kroz prizmu medijske pismenosti i medijskih sadržaja objašnjava promjene koje su nastale u korištenju i shvaćanju medija te načine na koji mediji koriste nove tehnologije u svojim objavama i plasiranju informacija. Posebna pozornost u radu posvećena je medijskim manipulacijama i moći te načinu na koji se odražavaju na društvo. S gledišta...
Utjecaj tehnologija u poslovanju narodnih knjižnica
Utjecaj tehnologija u poslovanju narodnih knjižnica
Vladimir-Saša Silika
U ovom radu predstavit će se povijest tehnologije i njenog korištenja u knjižnicama, na koji način je implementirana te kako se koristi danas u narodnim knjižnicama. Raspravljat će se o uslugama za korisnike koje su bazirane na informacijsko komunikacijskim tehnologijama i navest će se sve prepreke do kojih dolazi korištenjem tih tehnologija. Proučavat će se i utjecaj tehnologija na samo knjižnično osoblje te koje su to vještine potrebne za kompetentnost knjižničara danas u...
Utjecaj tehnologije na poslovanje školskih knjižnica
Utjecaj tehnologije na poslovanje školskih knjižnica
Nikolina Matošević
Školska je knjižnica bitna za razvijanje ne samo informacijske pismenosti, nego danas sve više računalne i medijske pismenosti. Informacijska je tehnologija postala dijelom svake, pa tako i školske knjižnice te bitno utječe na promjene u knjižničarskoj djelatnosti, način odvijanja nastave, vještine, znanje i ponašanje djece. Pojavom mrežnih stranica mnoge informacije o građi i knjižnici postaju dostupne od kuće. Osim toga, mrežne stranice pozitivno utječu na svaku ustanovu,...
Utjecaj tehnologije na promjene u grafičkom oblikovanju nakladničkog proizvoda: istraživanje modnih časopisa u Republici Hrvatskoj od 1950 do danas
Utjecaj tehnologije na promjene u grafičkom oblikovanju nakladničkog proizvoda: istraživanje modnih časopisa u Republici Hrvatskoj od 1950 do danas
Helena Rečić
Svrha ovoga rada je dati uvid kako je uporaba tehnologije utjecala na promjene u grafičkom oblikovanju modnih časopisa u Hrvatskoj u razdoblju od 1950-ih godina pa sve do danas. U prvom, teorijskom dijelu rada definiraju se i opisuju pojmovi poput grafičkog oblikovanja i industrije općenito, pojava i utjecaj digitalne revolucije i informacijsko komunikacijske tehnologije, zatim časopis kao serijska publikacija, dizajn časopisa i njegov vizualni identitet. Na kraju prvog, teorijskog...

Pages