Paginacija

Žene u Davidijadi Marka Marulića
Žene u Davidijadi Marka Marulića
Matea Ćurić
Tema ovog završnog rada obuhvaća ženske likove u Davidijadi Marka Marulića. U uvodu je objašnjen sadržaj pojedinih poglavlja. Rad sadrži popis svih žena koje se pojavljuju u epu, kroz nekoliko poglavlja i potpoglavlja prikazan je model žena kakav slijedi Marko Marulić te su opisane žene koje se uklapaju ili odstupaju od takvog modela. Prije samog opisa Marulićevog modela žena i njihovog opisa, iznesena su glavna obilježja Davidijade kao epskog djela. Bitno je naglasiti da...
Žene u prapovijesti
Žene u prapovijesti
Stjepan Pavlović
O položaju žene u prapovijesnim društvima postoje sasvim suprotstavljena mišljenja. Prvi put tom problemu pridaje se na značenju u 19. stoljeću objavom Bachofenova djela „Materinsko pravo“, kojim se otvara pitanje jesu li najranija ljudska društva bila matrijarhalna, a time je ujedno i doveden u pitanje postojeći rodni poredak te se problematizira odnos biološkog uvjetovanja i društvenog oblikovanja rodnog identiteta, što je imalo svoje implikacije i na arheološku i...
Žene u rimskom svijetu
Žene u rimskom svijetu
Martha Štrok
Ovaj se rad bavi pitanjem položaja i značaja žene u antičkom Rimu. Prikazuje kako je društvo shvaćalo ženu od samih početaka nastanka Rima ujedinjavanjem dvaju naroda zahvaljujući ženama. Kao ni danas, ni u starome Rimu nije postojalo jedno, striktno shvaćanje žene. Ne samo to, rimska kultura shvaćanja i odnošenja prema ženi razlikuje se od drugih antičkih kultura po tome što je žena imala više slobode i relativno bolji položaj. Ipak, to možemo uglavnom tvrditi za žene...
Žene u svijetu knjige: čitateljice, spisateljice, vlasnice tiskara, knjigovežnica i knjižara
Žene u svijetu knjige: čitateljice, spisateljice, vlasnice tiskara, knjigovežnica i knjižara
Dajana Sesar
U ovom radu govori se o ženama u svijetu knjige. Na temelju četiriju primjera žena prikazane su najreprezentativnija hrvatska čitateljica, dvije značajne hrvatske spisateljice, te prva zadarska tiskarica. Njihovo djelovanje u svijetu knjige obuhvaća razdoblje od 18. do 20. stoljeća. Na primjeru Dubrovkinje Marije Giorgi Bona najbolje je prikazano što je jedna plemkinja voljela čitati i kakvu vrstu literature je posjedovala u svojoj knjižnici. Žene su svojim odabirom literature...
Ženidbena politika Marije Terezije
Ženidbena politika Marije Terezije
Josip Bradarić
Velik je dio života Marije Terezije osim političkih poteza bio prožet i ženidbenom politikom njene djece. Poučena negativnim iskustvima svojih predaka u ratu za španjolsko nasljeđe, kao i svojom borbom za prijestolje u ratu za austrijsko nasljeđe, Marija Terezija osigurala je budućnost austrijskoj kući sa svojih šesnaestero djece. U igri ženidbenih saveza Marija Terezija koristila je svoju djecu kao zalog i time osigurala veze s Burbonima, španjolskom i francuskom lozom. Josip...
Ženska histerija i otpor ženskom pokretu u viktorijanskom dobu
Ženska histerija i otpor ženskom pokretu u viktorijanskom dobu
Tonka Delić
Uloga žene u viktorijanskom dobu bila je ograničena na ulogu supruge i majke; instrumentu kojim se obično koristilo kako bi se očuvao tzv. prirodni poredak u kojemu muškarci vladaju svijetom, a žene domom. Kao što je to slučaj u svim povijesnim razdobljima, žene su bile podređene muškarcima te su i tijekom ovoga razdoblja ženin život kontrolirali muškarci i zakonske odredbe. Uvjeti su varirali u različitim državama, ali sve su imale obilježje patrijarhalnog društva....
Ženski identiteti u Andrićevim propovijetkama
Ženski identiteti u Andrićevim propovijetkama
Tamara Damjanović
Ženski se identiteti u Andrićevim pripovijetkama trebaju promatrati kroz različite prizme. Prije svega, identitet se kao društvena, psihološka, filozofska pa i umjetnička i književnoteorijska pojava definira kao fluidan proces formiranja ličnosti nekog pojedinca uslijed međudjelovanja njegovih osobnih karakternih predispozicija i okoline u kojoj se razvija. Ženski se likovi u Andrićevim pripovijetkama javljaju na više razina: kao epizodni likovi, razrađeni karakteri i/ili...
Ženski lik u romanu "Prokleta avlija" Ive Andrića
Ženski lik u romanu "Prokleta avlija" Ive Andrića
Lorena Klepo
U ovome će se radu prikazati različite percepcije ženskoga lika na osnovi ispričanih priča nepouzdanih pripovjedača Proklete avlije. Ženski likovi nisu djelatni likovi, ne pojavljuju se kao trodimenzionalne osobe, nego o njima doznajemo uz perspektive muških, ponajčešće sporednih likova. Riječ o statusu žene u patrijarhalnome društvu, doživljenima i komentiranima iz muškoga rakursa. Ženski se lik analizira iz pozicije nepouzdanih pripovjedača, a za potrebe ovoga rada...
Ženski likovi u "Ciklusu o Glembajevima"
Ženski likovi u "Ciklusu o Glembajevima"
Bernarda Brekalo
Miroslav Krleža jest vrlo cijenjen hrvatski književnik i dramaturg koji je ostao zapamćen po svom opširnom opusu koji se izdvaja brojnim djelima velikog značaja i važnosti. Njegov ciklus o Glembajevima donosi nešto novo u književnosti te on nakon napetih ekspresionističkih skica prelazi na razradu smirenijih tipova u obliku genealoškog ciklusa. Ciklus o Glembajevima obuhvaća poznatu trilogiju drama (Gospoda Glembajevi, U agoniji i Leda), kao i prozni dio ciklusa koji se sastoji od...
Ženski likovi u Gundulićevim dramama
Ženski likovi u Gundulićevim dramama
Nataša Brocić
Barok kao književna epoha između renesanse i klasicizma obuhvaća razdoblje od sredine 16. do sredine, odnosno kraja 17. stoljeća, a karakteriziraju ga mističnost i iracionalnost, oštra sučeljavanja svjetla i tame, kićenost, dekorativnost i pompoznost te često sukobljavanje antičke mitske simbolike u oblikovanju književnog djela. Ivan Gundulić jedan je od najpoznatijih hrvatskih baroknih pisaca koji je svojim dramama utjecao na kazalište toga razdoblja. Rad je sedmerodijelno...
Ženski likovi u Nalješkovićevim "Komedijama"
Ženski likovi u Nalješkovićevim "Komedijama"
Ivana Belak
Temeljni je predmet ovoga rada istražiti i analizirati ženske likove u Nalješkovićevim dramskim djelima. Svrha je rada uočiti položaj ženskih likova i odnos muškaraca i društva prema njima. Iščitavanjem tekstova i pronalaženjem citata iz djela izdvojene su situacije, riječi i odnosi koji definiraju položaj žene u vrijeme renesanse kada je živio i stvarao Nikola Nalješkovića (o. 1500.-1587.). Nalješković je kao jedna od središnjih figura hrvatske renesansne književnosti...
Ženski likovi u Osmanu
Ženski likovi u Osmanu
Ana Naplačić
U radu je riječ o ženskim likovima u Osmanu Ivana Gundulića. Samo je Mustafina majka povijesno vjerodostojan lik, dok su ostali – Krunoslava, Sokolica i Sunčanica – izmišljeni i pripadaju viteško-romantičnom tematskom svijetu epa. Svaki od navedenih likova bit će predstavljen po svojem mjestu u fabuli i karakteristikama: Mustafina majka je dominantna žena koja se želi dokopati vlasti, Sokolica i Krunoslava su žene-ratnice, dok je Sunčanica utjelovljenje kreposti.

Paginacija