Pages

A Study of Willingness to Communicate in Physical and Virtual EFL Classroom Using Narrative Frames
A Study of Willingness to Communicate in Physical and Virtual EFL Classroom Using Narrative Frames
Lana Laslavić
The present study used a qualitative method of narrative frame to investigate levels of willingness to communicate (WTC) in the physical and virtual English Foreign Language (EFL) classrooms, as well as the factors influencing possible changes in the level of WTC in the two different settings. More precisely, this study took a closer look at the feelings the participants associated with speaking in two different settings, factors that influenced the participants' willingness to volunteer in...
A Study of the Cryptocurrency Terminology in English and Croatian
A Study of the Cryptocurrency Terminology in English and Croatian
Boris Ciganović
This research presents a glossary of cryptocurrency terms extracted from two documents regarding regulation of cryptocurrencies and technology behind it. After giving the theoretical background on terminology and its uses, the paper provides suggested Croatian equivalents for the English terms without the official ones as well as the context for every term extracted. It also analyses the chosen translation procedures and states the difficulties encountered during translation. The results of...
A Very Old and Terrible Lie: The True Meaning of Courage in Tim O'Brien's Novels
A Very Old and Terrible Lie: The True Meaning of Courage in Tim O'Brien's Novels
Robert Đujić
Tim O’Brien’s is an American author who served in the Vietnam war as a foot soldier. O’Brien, through his novels, gives us a recount of his experiences in the war, although most of it is fictionalized. If I Die in a Combat Zone Box Me Up and Ship Me Home is the author’s first literary work, which is a memoir of his military tour in Vietnam, first published in 1971. The author’s second novel, Going After Cacciato (1979), is pure fiction, which sees the protagonist Paul Berlin...
A dályhegyi magyarok kultúrája régen és ma
A dályhegyi magyarok kultúrája régen és ma
Sindy Pap
A szakdolgozatban a szlavóniai Dályhegyen élő horvátországi magyar közösség helytörténetével és kultúrájával foglalkozom. Dályhegy, Almás (Aljmaš), a ma már világhírű Mária-szentély és zarándokhely mellett, egy kis dombon helyezkedik el. Dályhegyen, vagy ahogy a helyi lakosok körében hívják a „hegyekben”, már évszázadok óta magyarok élnek. A dolgozat átfogó betekintést nyújt a település történelmi hátterébe és az ott élő magyarok...
A frazeologizmusok fordítási tendenciái horvát-magyar nyelvpárban
A frazeologizmusok fordítási tendenciái horvát-magyar nyelvpárban
Sonja Đelatović
A szakdolgozat a frazeologizmusok fordításával, azaz megfeleltetésével foglalkozik Ivana Bodrožić Hotel Zagorje (2010) című horvát nyelvű regényében és annak azonos című magyar nyelvű fordításában az összeállított párhuzamos korpusz alapján. Kiindulva a két megfogalmazott hipotézisből – amelyek szerint gyakori lesz a behelyettesítés, és kimutatható lesz a globális kompenzáción belül a célnyelvi szöveg gazdagítása, a „dúsítás” – a fordítási...
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
Dolores Kostić
Ez a szakdolgozat a halál motívumát és annak különféle megjelenési formáit dolgozza fel Darvasi László és Csáth Géza egyes műveiben. Fontos megemlíteni, hogy vizsgált művek nem csak a fizikai halállal foglalkoznak, hanem a bűn különféle formáit és az írók ezekkel kapcsoalatos megfigyeléseit is vizsgálja. Veszélyes lenne esetünkben áltolánositani, vagy arról itélkezni hogy mi a bűn, mivel az írók is megpróbálják elemezni és több oldalról...
A horvát Illír mozgalom és a magyar reformkor az irodalomban
A horvát Illír mozgalom és a magyar reformkor az irodalomban
Ana Oršulić
„Az írója leg először is fel tévén ezt a valóságot, hogy az Ország boldogságának egyik leg főbb Eszköze a’ Tudomány, és ez mentől közönségibb a’ lakosok között, az Ország is annál boldogabb, el beszéli szépen, meg is mutatja velősen, mind hazafiúi buzgósággal: hogy a’ Tudománynak kulcsa a’ Nyelv, még pedig a’ számosabb részre nézve minden Országnak a’ maga született Nyelve: és hogy a’ mely Nemzet a’ maga lakosai között a’...
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
Anđela Štajcer
Ennek a szakdolgozatnak a fõ célja a horvát nyelv hatásának lexikológiai elemzése a horvátországi magyarság nyelvhasználatára. A horvátországi magyarság nyelvhasználatában jelentkezõ kódváltás, kódkeverés, nyelvi interferencia jelenségeirõl is szólok. Ezek értelmezését nemcsak elméleti szinten végzem, hanem ezt kiegészítem két további forrásból szerzett anyaggal: a Termini szótár, ami egy on-line szótár, és a határon túli magyarok által...
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
Sonja Đelatović
A dolgozatban az infinitívusz kontrasztív elemzésével foglalkozom, egy flektáló és egy agglutináló nyelv, vagyis a horvát és a magyar nyelvtani rendszer összehasonlításával. A dolgozatban alkalmazott kutatási módszer a korpuszvizsgálat, amely Ottlik Géza Apagyi c. novellájában és annak fordításában szereplő infinitívuszok összehasonlításán alapul. Az infinitívusz korpuszvizsgálata mellett, a dolgozat rövid betekintést nyújt az infinitívusz...
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
Daniel Stanković
Tolnai Ottó a vajdasági magyar irodalom sokoldalú alakja, „gazdag opusa, eddigi huszonegy kötete a modern magyar irodalom jelentős, eredeti értékei között tartható számon. Mindenképpen különös egyéniség, kezdeményező szellem, kinek hatása és invenciózus szerkesztői tevékenysége irodalomtörténeti tény, s már hosszú ideje nem csupán közvetlen környezetének, hanem a jelenkori magyar kultúrának az összefüggésében sem kerülhető meg.” Költészete...
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
Katarina Deriš
Ebben a dolgozatban kontrasztív módszerekkel vizsgálom a magyar, a horvát és az angol nyelv közötti kapcsolatot az idiomák példáján. Az idióma egy jelzőfény a nyelv természetére. A magyar nyelv válogatott idiomáival igykeszem megvizsgálni a történelmi és politikai történtek hatását a nyelre a magyar és az angol nyelv példáján. Dolgozatomban tizenöt magyar idiomát mutatok be, amelyekhez angol és horvát megfelelőket keresek. Továbbá azt is szeretném...
A modren magyar költészet fordításának nehézségei - Kosztolányi Dezső
A modren magyar költészet fordításának nehézségei - Kosztolányi Dezső
Zrinka Korać
E szakdolgozat témája a modern magyar költészet fordítása folyamán felmerülő nehézségek Kosztolányi Dezső versei példáján. Felmerül az a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán, és van-e értelme verseket fordítani, mivel fordítással a vers lényege, valamint a költészet más fontos elemei is, mint például a ritmus, vagy a szójáték szinte mindig elveszik. A következő kérdés, ami felvetődik: hogy milyen módon tudjuk átvinni a szöveget a forrásnyelvből a...

Pages