Pages

Uloga konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskoga i anglosaksonskoga govornog područja
Uloga konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskoga i anglosaksonskoga govornog područja
Ivana Čizmar
Cilj je ovoga rada dati prikaz i analizirati, unutar kognitivnolingvističke paradigme, ulogu konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskog i anglosaksonskog govornog područja. U analizi polazimo od konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA čije se postojanje potvrđuje jezičnim izrazima, u oba jezika, analiziranim u radu. Metodama na konceptualnoj i tekstualnoj razini dobivamo potpuniju sliku koncepata i načina konceptualizacije u...
Uloga konceptualne metafore, metonimije i konceptualne integracije u hrvatskom političkom diskursu
Uloga konceptualne metafore, metonimije i konceptualne integracije u hrvatskom političkom diskursu
Snježana Babić
U žarištu su istraživanja u ovome radu slikoviti jezični izrazi koji se pojavljuju u hrvatskom političkom diskursu 2011. godine tijekom predizborne promidžbe za Sabor Republike Hrvatske. Pristupa im se s kognitivno-lingvističkog aspekta te se istražuje na kojemu se od tri kognitivna mehanizma slikoviti izrazi temelje: na konceptualnoj metafori, metonimiji ili konceptualnoj integraciji. Prije analize primjera iz korpusa elicitiranih iz transkripata različitih govorenih događaja,...
Usporedba stavova učitelja i roditelja o roditeljskoj uključenosti u sukonstrukciju školskog kurikuluma
Usporedba stavova učitelja i roditelja o roditeljskoj uključenosti u sukonstrukciju školskog kurikuluma
Mirela Bedeniković Lež
Cilj empirijskoga dijela ovoga doktorskog rada bio je ispitati i usporediti stavove roditelja i učitelja osnovnih škola o školskom kurikulumu te roditeljsku uključenost u školski život djeteta. U istraživanju su postojala dva uzorka: uzorak roditelja i uzorak učitelja. Radilo se o prigodnim uzorcima roditelja i učitelja s područja Zagrebačke županije, prikupljenih posredstvom škola. Poduzorak roditelja činilo je 825 roditelja, a poduzorak učitelja 226 učitelja. Iako se...
Utjecaj projektne nastave na socijalnu kompetenciju učenika
Utjecaj projektne nastave na socijalnu kompetenciju učenika
Ivana Šustek
Suvremeno društvo od pojedinca očekuje sposobnost aktivnog sudjelovanja u socijalnom kontekstu. Učenike stoga treba usmjeravati na razvoj socijalne kompetencije što podrazumijeva odgoj i obrazovanje za zajedništvo, aktivno sudjelovanje u društvu te snalaženje u situacijama koje zahtijevaju suradnju i timsko učenje. U ovom radu predstavljena je suvremena projektna nastava kao jedan od mogućih vidova aktivnog učenja koja svojim obilježjima doprinosi razvoju socijalne kompetencije...
Učinci jezičnog unosa i ostvaraja na uočavanje i usvajanje leksičkih jedinica u engleskom kao stranom jeziku
Učinci jezičnog unosa i ostvaraja na uočavanje i usvajanje leksičkih jedinica u engleskom kao stranom jeziku
Eva Lokotar Vojnović
Istaknuti jezični unos, kao vanjski mehanizam privlačenja pažnje, zasnovan na hipotezi razumljivoga jezičnoga unosa Stephena Krashena (1985) te implicitni i nenametljivi načini privlačenja pažnje u jezičnom ostvaraju, čije polazište čini hipoteza jezičnoga ostvaraja Merrill Swain (1985), dva su pristupa skretanja pozornosti učenika jezika na jezični oblik i značenje koji su u novije vrijeme pobudili zanimanje znanstvenika u području ovladavanja inim jezikom. Navedeni pristupi...
Značajke međusobno povezanog modela profesionalnog razvoja učitelja biologije
Značajke međusobno povezanog modela profesionalnog razvoja učitelja biologije
Ana Mirosavljević
Današnje se suvremeno društvo suočava s brojnim izazovima i promjenama uslijed kojih se i kontekst odgoja i obrazovanja neminovno mijenja. Takve brze promjene u razvojnim procesima društva zahtijevaju od učitelja cjeloživotno učenje i kontinuirani rad na sebi kako bi mogli pratiti te promjene i uspješno se nositi s njima. U tom smislu, kao odgovor na postavljene imperative odgojno-obrazovnog procesa nameće se provođenje i ostvarivanje profesionalnog razvoja učitelja. Suvremene...
Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi
Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi
Tatjana Ileš
Sadržajni i praktični dosezi doktorskog rada pod naslovom Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi pokazuju kako šezdesete godine 20. stoljeća u kulturi, u europskim i svjetskim razmjerima, mogu biti prepoznate kao zasebno mikro-razdoblje moderne kulturološke povijesti, a koje je društvenim i kulturnim procesima započetim upravo tada snažno, na nekim poljima i presudno, utjecalo na svijet u kojemu danas živimo. Jasno su, dakle, vidljivi nasljedovanje, aktualizacija i primjena...

Pages