Paginacija

Utjecaj tehnologije na poslovanje školskih knjižnica
Utjecaj tehnologije na poslovanje školskih knjižnica
Nikolina Matošević
Školska je knjižnica bitna za razvijanje ne samo informacijske pismenosti, nego danas sve više računalne i medijske pismenosti. Informacijska je tehnologija postala dijelom svake, pa tako i školske knjižnice te bitno utječe na promjene u knjižničarskoj djelatnosti, način odvijanja nastave, vještine, znanje i ponašanje djece. Pojavom mrežnih stranica mnoge informacije o građi i knjižnici postaju dostupne od kuće. Osim toga, mrežne stranice pozitivno utječu na svaku ustanovu,...
Utjecaj tehnologije na promjene u grafičkom oblikovanju nakladničkog proizvoda: istraživanje modnih časopisa u Republici Hrvatskoj od 1950 do danas
Utjecaj tehnologije na promjene u grafičkom oblikovanju nakladničkog proizvoda: istraživanje modnih časopisa u Republici Hrvatskoj od 1950 do danas
Helena Rečić
Svrha ovoga rada je dati uvid kako je uporaba tehnologije utjecala na promjene u grafičkom oblikovanju modnih časopisa u Hrvatskoj u razdoblju od 1950-ih godina pa sve do danas. U prvom, teorijskom dijelu rada definiraju se i opisuju pojmovi poput grafičkog oblikovanja i industrije općenito, pojava i utjecaj digitalne revolucije i informacijsko komunikacijske tehnologije, zatim časopis kao serijska publikacija, dizajn časopisa i njegov vizualni identitet. Na kraju prvog, teorijskog...
Utjecaj terapijskog jahanja na djecu s kognitivnim poteškoćama
Utjecaj terapijskog jahanja na djecu s kognitivnim poteškoćama
Anamarija Vuković
Cilj ovog rada bio je ispitati kako terapijsko jahanje utječe na socijalni razvoj djece s kognitivnim poteškoćama. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 10 učenika s kognitivnim poteškoćama (6 djevojčica i 4 dječaka). Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog i empirijskog. U teorijskom dijelu, nakon uvoda u kojem su naznačeni osobni motivi bavljenja ovom temom i njezina opravdanost, daje se povijesni pregled i osnovne teorijske spoznaje o terapijskom jahanju. Posebna pozornost se...
Utjecaj terapijskog jahanja na socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju
Utjecaj terapijskog jahanja na socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju
Anita Đuretić
Socijalizacija je proces tijekom kojeg svaka osoba usvaja različita znanja, stavove, vještine i socijalnu osjetljivost te samim time postaje osoba uključena u društvo, društvene vrijednosne sustave kroz koje se prilagođava društvenim zahtjevima i potrebama. Najvažniji elementi socijalizacije; obitelj, vršnjaci i škola utječu na razvoj i ostvarenje socijalne kompetentnosti pojedinca.Važnost procesa socijalizacije još više dolazi do izražaja kod djece s teškoćama u razvoju....
Utjecaj tjelesne aktivnosti kod djece i adolescenata na mentalno zdravlje
Utjecaj tjelesne aktivnosti kod djece i adolescenata na mentalno zdravlje
Katarina Stantić
Ovaj rad, pod naslovom Utjecaj tjelesne aktivnosti kod djece i adolescenata na mentalno zdravlje, tematizira i obrađuje važnost tjelesne aktivnosti u životu svake osobe, stavljajući naglasak na srednje djetinjstvo i adolescenciju. Nastoji prikazati utjecaj tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje te povezuje pojmove kao što su samopoštovanje i samopouzdanje s tjelesnom aktivnošću. Rad konstatira ulogu odgojno obrazovnog sustava u procesu stjecanja zdravih navika kod djece i adolescenata.
Utjecaj tjelesne aktivnosti na kvalitetu života djece i adolescenata
Utjecaj tjelesne aktivnosti na kvalitetu života djece i adolescenata
Darija Živković
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije tjelesna aktivnost obuhvaća sve pokrete tj. kretanja u svakodnevnom životu. U ovom radu govori se o tjelesnoj aktivnosti djece i mladih, a misli se na tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme odnosno o rekreaciji i sportu. Tjelesna neaktivnost četvrti je vodeći uzrok smrtnosti u svijetu i predstavlja značajan zdravstveni, ali isto tako sve više i društveni problem današnjice. Nedovoljna tjelesna aktivnost je također povezana i s...
Utjecaj tjelovježbe na raspoloženje
Utjecaj tjelovježbe na raspoloženje
Diana Viduka
Rezultati mnogih istraživanja ukazuju na važnost tjelovježbe kako u očuvanju fizičkog, tako i u očuvanju mentalnog zdravlja. Tjelovježba, uz pomoć fizioloških i psiholoških mehanizama, dovodi do povećanja raspoloženja kod pojedinca. Najistaknutiji fiziološki mehanizmi su seratonergička i dopaminergička hipoteza, odnosno teorije neurotransmitera koji se pojačano luče za vrijeme tjelovježbe, a smanjeno u stanjima depresije i anksioznosti. Nadalje, spominje se endorfinska...
Utjecaj uloge na ponašanje u ekstremnim situacijama
Utjecaj uloge na ponašanje u ekstremnim situacijama
Ivana Mađaroši
Uloga obuhvaća skup očekivanih ponašanja koja su povezana s određenim društvenim položajem. U ovom radu će biti prikazane najvažnije teorije uloga: tradicionalna, interakcijska i sociokognitivna teorija. Poznavanje mehanizma djelovanja uloga je važno, između ostalog, zbog objašnjenja destruktivnih ljudskih ponašanja koja se javljaju pod utjecajem ekstremnih situacijskih sila. S obzirom na to da se uzroci ljudskog ponašanja često neopravdano traže isključivo u dispozicijskim...
Utjecaj velike količine podataka na znanstvenonastavni rad
Utjecaj velike količine podataka na znanstvenonastavni rad
Elizabeta Vujnovac
U radu je dan prikaz fenomena velike količine podataka odnosno 'velikih podataka' (engl. big data) te utjecaju tog fenomena na znanstvenonastavni rad. U teorijskom dijelu rada osim općenitog prikaza navedenog fenomena dan je i osvrt na znanstvenonastavni rad u digitalnom okruženju. Istraživački dio rada, koji je proveden u listopadu 2015. godine, obuhvatio je 73 znanstvenonastavnih djelatnika Filozofskog fakulteta u Osijeku. U istraživanju su sudjelovali nastavnici gotovo svih odsjeka...
Utjecaj vršnjaka na rizična ponašanja adolescenata
Utjecaj vršnjaka na rizična ponašanja adolescenata
Nataša Rapajić
Razdoblje adolescencije je razdoblje promjena u fizičkom izgledu i kognitivnom funkcioniranju kao i vrijeme brojnih emocionalnih promjena koje utječu na promjenu slike o sebi kod mlade osobe. To je razdoblje obilježeno intenzivnim kontaktima, osobito onima s vršnjacima. U adolescenciji je uloga vršnjaka najveća u odnosu na druga razvojna razdoblja pa podložnost vršnjačkom utjecaju raste. Terminom “mladi u riziku“ opisuju se osobe koje tijekom djetinjstva i adolescencije iskazuju...
Utjecaj vršnjačkih odnosa na kvalitetu prilagodbe
Utjecaj vršnjačkih odnosa na kvalitetu prilagodbe
Marija Stričević
Odnosi imaju ključnu ulogu u životu svakog čovjeka. Svi mi ovisimo o drugima u pogledu dobivanja simpatije, razumijevanja, informacija, ohrabrenja i mnogih drugih vrsta poruka koje utječu na našu predodžbu o nama samima i pomažu nam da otkrijemo što se od nas očekuje. U ovom radu se istražuju vršnjački odnosi i njihov utjecaj na kvalitetu prilagodbe učenika petih i šestih razreda osnovne škole (razvojne faze kasnog djetinjstva i puberteta) te se utvrđuje postoje li razlike u...
Utjecaj zadovoljstva tjelesnim izgledom na izražavanje predrasuda prema pretilim osobama kod studenata
Utjecaj zadovoljstva tjelesnim izgledom na izražavanje predrasuda prema pretilim osobama kod studenata
Marina Kovačević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj zadovoljstva tjelesnim izgledom i s njime povezanih komponenata: spola, ITM-a i važnosti pravilne prehrane na izražavanje predrasuda prema pretilim osobama na populaciji studenata. Također, ispitane su spolne razlike u iskazivanju predrasuda prema pretilima i zadovoljstvu izgledom te izračunata povezanost između skala kojima se mjere predrasude prema pretilima. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 430 studenata Ekonomskog i...

Paginacija