Paginacija

Uloga emocionalne inteligencije u načinu upoznavanja i kvaliteti romantične veze
Uloga emocionalne inteligencije u načinu upoznavanja i kvaliteti romantične veze
Tatjana Hudj
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu emocionalne inteligencije u načinu upoznavanja partnera i kvaliteti romantičnih veza. Također, ispitivao se odnos kvalitete veze i načina upoznavanja te spolne razlike u ispitivanim varijablama. U istraživanju je sudjelovalo 283 sudionika u dobi od 18 do 30 godina koji su trenutno u romantičnoj vezi. Korišteni su sljedeći instrumenti: sociodemografski upitnik, Skala kvalitete veze, Test upravljanja emocijama i Upitnik emocionalne...
Uloga emocionalne inteligencije u prilagodbi studenata na studij
Uloga emocionalne inteligencije u prilagodbi studenata na studij
Ana Perak
Cilj provedenog istraživanja bio jeispitati povezanost emocionalne inteligencije i različitih aspekata prilagodbe studenata na studij. Istraživanje je provedeno na uzorku od 236 studenata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Uzorak su činile 162 sudionice (68,6 %) i 74 sudionika (31,4 %), a dobni raspon sudionika kretao se od 18 do 39 godina. Mjerni instrumenti korišteni u istraživanju su Test analize emocija, Test upravljanja emocijama, Upitnik emocionalne kompetentnosti, Skala...
Uloga empatije i usamljenosti u sagorijevanju na poslu kod medicinskih sestara
Uloga empatije i usamljenosti u sagorijevanju na poslu kod medicinskih sestara
Marija Gadžić
Cilj ovog rada bio je istražiti ulogu nekih karakteristika posla (trajanje smjene, rad u timu, smjenski rad) te empatije i usamljenosti u sagorijevanju na poslu. Sagorijevanje na poslu ispitivalo se u dvama indikatorima, otuđenosti i iscrpljenosti. Istraživanje je provedeno online na prigodnom uzorku 194 medicinske sestre koje sudjeluju u zdravstvenoj njezi pacijenata. Utvrđeno je kako sestre koje rade duge radne smjene postižu više vrijednosti na mjerama otuđenosti i iscrpljenosti u...
Uloga fizičkih aspekata u interpersonalnoj komunikaciji
Uloga fizičkih aspekata u interpersonalnoj komunikaciji
Agata Bočkai
Komunikacija je proces odašiljanja, prenošenja i primanja poruka, signala ili informacija, a uključuje izvor informacije, koju poruku odašilje; komunikacijski kanal kojim se ona prenosi i odredište koje prima poruku. Može se podijeliti na verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Istraživanja pokazuju da se mali dio značenja onoga što smo rekli prenosi riječima (7 posto), a veći dio neverbalnim znakovima (55 posto). To je razlog zbog kojeg ljudi pretežito vjeruju neverbalnim znakovima...
Uloga i djelovanje Matice hrvatske tijekom hrvatskog proljeća
Uloga i djelovanje Matice hrvatske tijekom hrvatskog proljeća
Dora Ivković
Matica hrvatska je od 1967. do 1971. odigrala vrlo važnu ulogu u hrvatskom proljeću, uz rukovodstvo CK SKH, studente te Katoličku crkvu. Upravo iz tog razloga bila je napadana kao središte nacionalizma. Do objave Deklaracije, Matica je bila kulturna institucija koja se bavila izdavaštvom, te promicanjem kulture. Nakon objave Deklaracije, na kojoj su stajali potpisi matičara i Društva hrvatskih književnika, na Maticu se iz Beograda počeo gledati kao na središte hrvatskog...
Uloga i položaj žena tijekom i nakon Francuske revolucije
Uloga i položaj žena tijekom i nakon Francuske revolucije
Ivana Petrik
Francuska revolucija bila je prva revolucija koja je dobila jači odjek među ženama. Žene su tijekom 18. stoljeća bile u lošem položaju, gotovo bez ikakvog obrazovanja i zaposlenja, a jedina uloga bila je rađanje djece i briga za obitelj. Peticijom, koju su žene napisale pri maršu na Versailles, tražile su povlašteniji položaj u društvu, ali im on nije donio nikakav pomak. One žene koje su se uspjele obrazovati, pokrenuli su borbu za žensko obrazovanje i općenito prava, a...
Uloga i položaj žene u Bizantskom Carstvu
Uloga i položaj žene u Bizantskom Carstvu
Dora Tataj
Društvo u Bizantskom Carstvu podijeljeno je na više slojeve, carsku obitelj, visoke dužnosnike Crkve i državne dužnosnike te niže slojeve, seljake, radnike, robove i sluge. Žene, iako podređene muškarcima, imale su vlast unutar kućanstva gdje su provodile i većinu svoga vremena. Glavna zadaća bila im je roditi potomstvo i brinuti se za njihov odgoj. Od samog rođenja majke su djevojčice odgajale obrazujući ih u skladu s njihovim budućim ulogama. Djevojke su se većinom...
Uloga informacijskih stručnjaka u informacijskom ciklusu
Uloga informacijskih stručnjaka u informacijskom ciklusu
Klara Krnjaković
Cilj ovoga rada je prikazati ulogu informacijskog stručnjaka u informacijskom ciklusu. Prije osvrtanja na samu ulogu, objašnjeni su osnovni pojmovi DIKW-hijerarhije koji su ključni za područje informacijskih znanosti te samog informacijskog ciklusa. U ulozi informacijskog stručnjaka naglasak je najviše na publikacije, odnosno umnožene dokumente koji se tumače kao zapisane informacije. U radu je objašnjena uloga informacijskog stručnjaka koja obuhvaća organizaciju informacija...
Uloga interneta u obrazovanju odraslih
Uloga interneta u obrazovanju odraslih
Marija Lenić
Obrazovanje je jedan od najvažnijih čimbenika odgovornih za razvoj društva te je vrlo bitna njegova prilagodba promjenama koje donosi današnje informacijsko doba. Umreženo društvo omogućuje različitim skupinama ljudi bolje povezivanje te razmjenu informacija i prikupljenog znanja. Informacijske tehnologije omogućuju nove načine učenja, rada i globalne trgovine. Korištenje interneta u procesu obrazovanja trebalo bi profesorima i učenicima ponuditi zabavniju i kreativniju metodu...
Uloga izvršnih funkcija u prilagodbi zatvorenika
Uloga izvršnih funkcija u prilagodbi zatvorenika
Anja Filipović
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu izvršnih funkcija (inhibitorne kontrole i donošenja odluka u složenim i nejasnim situacijama) u prilagodbi zatvorenika na zatvorske uvjete te njihovo mentalno zdravlje (anksioznost i depresija) kao vid te prilagodbe. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 104 zatvorenika koji su se u trenutku provođenja istraživanja nalazili u nekoj od penalnih institucija u Republici Hrvatskoj. Izvršne funkcije mjerene su bihevioralnim zadacima dostupnima...
Uloga kardinala Franje Šepera u crkveno-državnim odnosima od 1958. do 1966. Godine
Uloga kardinala Franje Šepera u crkveno-državnim odnosima od 1958. do 1966. Godine
Loredana Fabijanić
U radu je prikazana uloga kardinala Franje Šepera u odnosima između komunističkih vlasti u Jugoslaviji i Katoličke crkve. Zbog razumijevanja okolnosti u kojima se našao Franjo Šeper, uvodni dio prikazuje crkveno-državne odnose nakon Drugog svjetskog rata. Na tragu Drugog vatikanskog koncila koji donosi novost u otvaranju dijaloga s ateistima, Franjo Šeper pokušava komunicirati s komunističkim vlastima kako bi umanjio teškoće s kojima se Katolička crkva suočavala pod...
Uloga književnih i programatskih tekstova Hrvatskog narodnog preporoda u tvorbi nacionalnog identiteta
Uloga književnih i programatskih tekstova Hrvatskog narodnog preporoda u tvorbi nacionalnog identiteta
Robert Tomac
Rad je analiza uloge književnih i programatskih tekstova Hrvatskog narodnog preporoda u izgradnji hrvatskog nacionalnog identiteta. Metodologija završnog rada oslanja se na književnu teoriju i teoriju nacije. Za raščlambu odabranih književnih i programatskih tekstova tekstova Hrvatskog narodnog preporoda oblikotvoran je ondašnji društveno-politički i kulturološki kontekst. U konačnici svrha završnog rada je istraživanje funkcija i namjena izabranih tekstova u konstruiranju ideje...

Paginacija