disertacija
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka

Klara Bilić Meštrić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet