Pages

Uspredba silaznih naglasaka na nepočetnim slogovima riječi u slavonskom i turopoljsko-posavskom dijalektu
Uspredba silaznih naglasaka na nepočetnim slogovima riječi u slavonskom i turopoljsko-posavskom dijalektu
Mato Matijević
Ovaj rad govori o pojavljivanju silaznih naglasaka na nepočetnim slogovima riječi u turopoljsko-posavskom i slavonskom dijalektu. Govori se o tome kako se prema normi silazni naglasci mogu nalaziti isključivo na jednosložnim riječima i na početnim slogovima dvosložnih i višesložnih riječi, no u svakodnevnom govoru dolazi do naglašavanja koje nije u skladu s normom. Nadalje, navodi se iz literature, koja obrađuje normu, da osobna imena ne treba podlagati normi, no da za ostale...
Usredotočena svjesnost, metakognicija i anksioznost kod sportaša
Usredotočena svjesnost, metakognicija i anksioznost kod sportaša
Zvonimir Blažević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos razine usredotočene svjesnosti kao stanja, aspekata metakognicije te anksioznosti koja se javlja tijekom sportske izvedbe kod sportaša. Istraživanjem je ispitana razina anksioznosti tijekom sportske izvedbe izmjerene netom nakon sportske izvedbe kod pojedinaca s različito izraženom usredotočenom svjesnošću i metakognicijom. Osim toga, ispitana je mogućnost predviđanja dimenzije sportske anksioznosti; ometanje koncentracije na temelju...
Ustaljeni padežni izrazi u suvremenom hrvatskom jeziku
Ustaljeni padežni izrazi u suvremenom hrvatskom jeziku
Martica Starčević
U diplomskom radu govori se o ustaljenim padežnim izrazima ili frazemima u suvremenom hrvatskom jeziku. Frazemi su ustaljene sveze riječi koje se sastoje od najmanje dviju autosemantičkih riječi ili od kombinacije jedne autosemantičke i sinsematičke riječi, a shvaćanje frazema ovisi o autorima. U radu se govori općenito o frazemima, tj. o frazeologiji (ta riječ ima dva značenja – jedno označuje znanost koja proučava frazeme, a druga ukupnost frazema nekoga jezika), i to u...
Ustaški pokret do 1941. godine
Ustaški pokret do 1941. godine
Hrvoje Tržić
Smrću Stjepana Radića te proglašenjem šestosiječanjske diktature kralja Aleksandra desno krilo hrvatske političke scene još se više radikalizira. Skupina nezadovoljnika okupljenih oko pravaškog frankovačkog vođe dr. Ante Pavelića poduzima neke druge i radikalnije mjere za samostalnost Hrvatske. Pavelić oko sebe okuplja pravašku omladinu, zatim skupinu bivših austro- ugarskih generala okupljenu oko generala Sarkotića koja je bila nezadovoljna stanjem u Jugoslaviji. Osniva...
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje mladih
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje mladih
Sandra Dadić
Mentalno zdravlje osobito je važna i osjetljiva tema, a pojavom COVID-19 pandemije postalo je naročito narušeno zbog svih mjera donesenih s ciljem sprječavanja zaraze. Mladi su primorani prilagoditi se novonastaloj situaciji, a njihov stari način života nestaje. Socijalna distanca, izoliranost i osamljenost ostavljaju brojne posljedice na njihovo mentalno zdravlje, a dugoročne posljedice bit će vidljive tek u budućnosti. U radu se govori o značenju mentalnog zdravlja, njegovoj...
Utjecaj Noći muzeja na prepoznatljivost Muzeja Slavonije u lokalnoj zajednici
Utjecaj Noći muzeja na prepoznatljivost Muzeja Slavonije u lokalnoj zajednici
Maja Horvat
Rad prikazuje istraživanje o utjecaju Noći muzeja na prepoznatljivost Muzeja Slavonije u lokalnoj zajednici koje je provedeno 2011. godine na uzorku od tri stotine i devetnaest ispitanika i 2012. godine na uzorku od dvije stotine i sedamdeset i jednog ispitanika. Cilj je utvrditi ima li Noć muzeja značajnu i prepoznatljivu ulogu u promicanju i pozicioniranju Muzeja i jačanju njegove djelatnosti u lokalnoj zajednici. Naš uzorak čine posjetitelji navedene manifestacije koji su pristali...
Utjecaj UI/UX dizajna na korištenje aplikacija
Utjecaj UI/UX dizajna na korištenje aplikacija
Nikolina Duvnjak
Ovaj diplomski rad osvrće se na utjecaj dizajna na korištenje aplikacija, a posebno fitness- aplikacija. Rad se sastoji od dva dijela, teorijski i praktični dio. U teorijskom dijelu rada govori se o tome što je dizajn, što se podrazumijeva pod terminom interakcije čovjeka i računala te što označava pojam razumijevanja primjene dizajna. Također se opisuje što je dizajn korisničkog sučelja i korisničkog iskustva te na koji način oni funkcioniraju zajedno te kako ih primijeniti....
Utjecaj antike na Racinovu Fedru
Utjecaj antike na Racinovu Fedru
Ana Čalušić
Cilj istraživanja prikazati je utjecaj antike na Racinovu Fedru. Metode istraživanja koje se primijenjuju u radu su usporedba određenih dijelova istoimene Euripidove i Senekine drame te Racinove drame. Prilikom istraživanja se primjećuje povezanost triju drama, njihovih tema, ali i odstupanja. Razlike u djelima se prvenstveno događaju zbog epoha kojima pripadaju Euripid, Seneka i Racine. Tematski su ove tri tragedije iste, no razlikuju se u stilu pisanja i strukturi te određenim...
Utjecaj apsentizma na školski uspjeh adoscelenata
Utjecaj apsentizma na školski uspjeh adoscelenata
Maja Domjanović
Apsentizam adolescenata već je dugo složena i problematična pojava za pedagoge, nastavnike, psihologe i istraživače iz drugih disciplina. Ovaj se rad bavi utjecajem apsentizma na školski uspjeh adolescenata. Rad daje uvid u adolescenciju kao životno razdoblje te u teoriju poremećaja u ponašanju s naglaskom na apsentizam kao socijalno-pedagoški problem. Problematiziraju se uzroci i posljedice apsentizma. Osim teorijske obrade ovih problema rad donosi metodologiju provedenoga...
Utjecaj boje u komunikaciji i percepciji vizualnog identiteta
Utjecaj boje u komunikaciji i percepciji vizualnog identiteta
Sanja Lapiš
U radu se objašnjava važnost i uloga boja prilikom stvaranju vizualnog identiteta tvrtke ili proizvoda. Cilj je prikazati psihološki utjecaj boja na promatrača koji može biti uvjetovan različitim čimbenicima poput kulture, zemljopisnog položaja i sl. Zbog razumijevanja tematike definira se sam pojam boje, opisuje se nastanak boja te mehanizmi njihovog preciznog mjerenja, točnije kolorimetrija. Kroz povijest su se različito korištenje boja, uzimajući u obzir kulturološke okvire,...
Utjecaj distraktora na vožnju motornih vozila
Utjecaj distraktora na vožnju motornih vozila
Maja Galović
Cilj provedenog istraživanja bio je provjeriti postoje li razlike u simuliranoj vožnji uz prisutnost razgovora kao distraktora u odnosu na vožnju bez ometanja. Istraživanje na simulatoru vožnje provedeno je individualno na 32 sudionika muškoga spola. Uvjeti za sudionike bili su posjedovanje vozačke dozvole minimalno 3 godine te više puta tjedno korištenje automobila. Vožnja se sastojala od 4 desetominutne vožnje. Prva vožnja se odnosila na uvježbavanje sudionika na simulator,...

Pages