Prijava u softver Turnitin

Pristup i izrada korisničkog računa

Pristup softveru Turnitin možete ostvariti putem sljedeće poveznice: 

https://shibboleth.turnitin.com/Shibboleth.sso/Login?SAML=1&target=https://shibboleth.turnitin.com/shibboleth&entityID=https://login.aaiedu.hr/edugain/saml2/idp/metadata.php

Za dobivanje pristupnih podataka možete se obratiti Uredu za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku putem elektroničke pošte na oswald@unios.hr.