(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Sloterdijkova kritika ciničkog uma