Paginacija

Zaštita filmske građe
Zaštita filmske građe
Bojan Kostadinović
Cilj ovog rada je na sažet i sveobuhvatan način prikazati povijest zaštite i restauracije filmske građe, kao i početke nastanka i razvoja filma te filmske tehnologije. U radu se analiziraju postupci zaštite i restauracije, njihove značajke, načini izvođenja, prednosti i nedostatci. Analizira se fizička strana filmske vrpce, njezine karakteristike, prednosti i nedostatci pojedinih vrsta podloga. Razmatra se identifikacija filmske građe i pojašnjavaju pojedini dijelovi vrpce....
Zaštita građe od kukaca: polazišta i dostignuća
Zaštita građe od kukaca: polazišta i dostignuća
Biljana Đaković
Rad donosi opći pregled najučestalijih kukaca s kojima se bore informacijske ustanove, ponajprije knjižnice i muzeji. Istraživanja su pokazala da se danas relativno slabo koristi pristup integriranog nadzora nad kukcima iako se taj program koristi u poljoprivredi već nekih šezdeset godina. Rad upoznaje s tim programom na pojednostavljen način dajući okvirni pregled načina funkcioniranja integriranog nadzora kroz tri koraka prevencije, nadzora i kontrole. Nadalje se daje pregled...
Zaštita građe u Arhivu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Zaštita građe u Arhivu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Romana Radišić
Rad govori o modelu upravljanja zaštitom građe na temelju pet vidova: strateško-teorijskog, ekonomsko-pravnog, obrazovnog, materijalno-operativnog i društveno-kulturološkog. Vidovi su prikazani teorijski, a kasnije primijenjeni u analizi na primjeru arhiva Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. U radu se, unutar materijalno-operativnog vida, donose teorijske preporuke za čuvanje građe na papiru, na filmske i audiovizualne građe, CD i DVD građe, fotografija i plakata. Pomoću...
Zaštita i čuvanje digitalnih zbirki u sveučilišnim i visokoškolskim knjižnicama
Zaštita i čuvanje digitalnih zbirki u sveučilišnim i visokoškolskim knjižnicama
Martina Marić
Digitalne informacije postale su dio svakodnevnog života. Knjižnice su prepoznale potrebu svojih korisnika za digitalnim informacijama te kreiraju digitalne zbirke. Međutim, s novim zbirkama dolaze i novi problemi. Jedan od temeljnih problema s kojima se knjižničari susreću jest dugotrajna zaštita digitalne građe. Nije dovoljno kreirati digitalnu zbirku već je potrebno zaštititi i čuvati zbirku za budućnost. Poslovi koji se obavljaju na području zaštite mogu biti od...
Zaštita knjižne baštine u samostanskim knjižnicama - organizacijske pretpostavke
Zaštita knjižne baštine u samostanskim knjižnicama - organizacijske pretpostavke
Tihomira Čop
Tema ovog rada jesu organizacijske pretpostavke zaštite knjižne baštine u samostanskim knjižnicama. Polazeći od pretpostavke da je knjižna građa u samostanskim knjižnicama (koje pripadaju knjižnicama u sastavu vjerskih zajednica) građa od iznimne kulturne vrijednosti te kao takva ima svojstva kulturnog dobra i dio je hrvatske nacionalne pisane baštine, u radu se propituje prepoznavanje potrebe za sustavnim pristupom njenoj zaštiti kako unutar samostanskih knjižnica, tako i od...
Zaštita materijala tradicionalne pisane baštine - tipološki i terminološki pristupi u proučavanju zaštite knjige
Zaštita materijala tradicionalne pisane baštine - tipološki i terminološki pristupi u proučavanju zaštite knjige
Filip Delač
Cilj je ovog rada ponuditi konceptualni okvir za definiranje i preciziranje terminologije povezane s promatranjem knjige kao (fizičkog) objekta što bi u konačnici moglo poslužiti za preciziranje lokacija oštećenja konkretnog objekta. Konceptualni je okvir razrađen kako bi se, osim u navedenom smislu, mogao koristiti i u druge svrhe gdje se pokaže potreba i korisnost. U uvodnom dijelu rada obuhvaćena je, u svrhu upućivanja u problematiku i shvaćanja konteksta nastanka današnje...
Zaštita umjetnina na papiru
Zaštita umjetnina na papiru
Maja Balaš
Zaštita umjetnina na papiru jedan je od najvažnijih aspekata očuvanja kulturne baštine za buduće naraštaje. Osim prirodnog procesa starenja, postoje brojni uzročnici i vrste oštećenja umjetnina, a mogu se podijeliti na fizikalne, kemijske te biološke. Oštećenja na papiru također mogu biti nanesena djelovanjem elementarnih nepogoda. Međutim, najčešće su štete nastale nepravilnim rukovanjem, pohranom i izlaganjem građe od strane čovjeka. Preventivna zaštita umjetnina na...
Zaštićeni govori slavonskoga dijalekta
Zaštićeni govori slavonskoga dijalekta
Karmela Marinković
Hrvatski jezik dijeli se na tri narječja, a to su štokavski, kajkavski i čakavski. Svako od tih narječja nadalje možemo podijeliti na razne dijalekte koji su prožeti svojom posebnošću i raznolikošću. U ovom radu tematizirat će se govor Starih Perkovca i Siča čiji je govor uslijed raznih povijesnih događanja i migracija uspostavio svoju autentičnost. Proučavat će se fonološke osobitosti, naglasni sustav, odraz jata, samo podrijetlo riječi te frazemi i ostalo. U današnje...
Zašto (ne) obavljaš poslove u zadnji tren? Odnos dosade, radne angažiranosti i prokrastinacije na radnom mjestu
Zašto (ne) obavljaš poslove u zadnji tren? Odnos dosade, radne angažiranosti i prokrastinacije na radnom mjestu
Vedrana Mataja
Cilj je ovog istraživanja bio ispitati stupanj povezanosti i doprinos dosade i radne angažiranosti objašnjenju prokrastinacije na radnom mjestu. Osim toga, ovim se istraživanjem nastojala provjeriti faktorska struktura Upitnika prokrastinacije na radnom mjestu. U istraživanju je sudjelovalo 168 zaposlenika iz četiri hrvatske organizacije, a korišteni su novokreirani Sociodemografski upitnik, Upitnik dosade na radnom mjestu, Upitnik radne angažiranosti i Upitnik prokrastinacije na...
Zašto je teško "ostati doma"? Istraživanje ponašanja osoba koje su kršile samoizolaciju tijekom pandemije Covid-19
Zašto je teško "ostati doma"? Istraživanje ponašanja osoba koje su kršile samoizolaciju tijekom pandemije Covid-19
Marina Tilinger
Od početka 2020. godine, društvo se suočava s pandemijom Covid-19 zbog čega su propisane različite preventivne mjere kako bi se suzbilo širenje zaraze. Pri tome se može primijetiti kako se neki pojedinci ne pridržavaju takvih mjera što može predstavljati rizik za šire okruženje. Zbog toga, ovo istraživanje nastoji ispitati ulogu osobina ličnosti u kršenju najrestriktivnije mjere – samoizolacije. Online upitnikom (N=164) istraživala se vrijednost traženja uzbuđenja,...
Zašto ustajete ponedjeljkom ujutro? Odnos emocionalne inteligencije, organizacijske pravednosti i smislenosti posla
Zašto ustajete ponedjeljkom ujutro? Odnos emocionalne inteligencije, organizacijske pravednosti i smislenosti posla
Barbara Kovačević
Cilj je ovog istraživanja bio ispitati odnos između emocionalne inteligencije, organizacijske pravednosti i smislenosti posla. Ovaj se rad usmjerio i na proučavanje medijacijske uloge organizacijske pravednosti u međuodnosu između emocionalne inteligencije i smislenosti posla. Uzorak se sastojao od N = 534 sudionika koji su kod trenutačnog poslodavca bili zaposleni minimalno šest mjeseci. Sudionici su ispunjavali Upitnik emocionalne kompetentnosti (UEK-45), Upitnik pravednosti u...
Zbirka fotografija Muzeja Slavonije u Osijeku
Zbirka fotografija Muzeja Slavonije u Osijeku
Iva Horvat
Ovaj rad fokusira se na pregled povijesti hrvatske fotografije te konkretno razvoj fotografije u gradu Osijeku te donosi kratak uvid u Zbirku fotografija Muzeja Slavonije u Osijeku što podrazumijeva prikaz najčešćih tema i motiva koji su pristuni u Zbirci. Usto se na kraja rada nalaze dodatni prilozi odnosno fotografije koje predstavljaju reprezentativne primjerke nekih od tema. Nakon prvog, uvodnog poglavlja, ukratko se opisuju fotografski postupci te se definiraju dva najbitnija...

Paginacija