Paginacija

Utjecaj velike količine podataka na znanstvenonastavni rad
Utjecaj velike količine podataka na znanstvenonastavni rad
Elizabeta Vujnovac
U radu je dan prikaz fenomena velike količine podataka odnosno 'velikih podataka' (engl. big data) te utjecaju tog fenomena na znanstvenonastavni rad. U teorijskom dijelu rada osim općenitog prikaza navedenog fenomena dan je i osvrt na znanstvenonastavni rad u digitalnom okruženju. Istraživački dio rada, koji je proveden u listopadu 2015. godine, obuhvatio je 73 znanstvenonastavnih djelatnika Filozofskog fakulteta u Osijeku. U istraživanju su sudjelovali nastavnici gotovo svih odsjeka...
Utjecaj vršnjaka na rizična ponašanja adolescenata
Utjecaj vršnjaka na rizična ponašanja adolescenata
Nataša Rapajić
Razdoblje adolescencije je razdoblje promjena u fizičkom izgledu i kognitivnom funkcioniranju kao i vrijeme brojnih emocionalnih promjena koje utječu na promjenu slike o sebi kod mlade osobe. To je razdoblje obilježeno intenzivnim kontaktima, osobito onima s vršnjacima. U adolescenciji je uloga vršnjaka najveća u odnosu na druga razvojna razdoblja pa podložnost vršnjačkom utjecaju raste. Terminom “mladi u riziku“ opisuju se osobe koje tijekom djetinjstva i adolescencije iskazuju...
Utjecaj vršnjačkih odnosa na kvalitetu prilagodbe
Utjecaj vršnjačkih odnosa na kvalitetu prilagodbe
Marija Stričević
Odnosi imaju ključnu ulogu u životu svakog čovjeka. Svi mi ovisimo o drugima u pogledu dobivanja simpatije, razumijevanja, informacija, ohrabrenja i mnogih drugih vrsta poruka koje utječu na našu predodžbu o nama samima i pomažu nam da otkrijemo što se od nas očekuje. U ovom radu se istražuju vršnjački odnosi i njihov utjecaj na kvalitetu prilagodbe učenika petih i šestih razreda osnovne škole (razvojne faze kasnog djetinjstva i puberteta) te se utvrđuje postoje li razlike u...
Utjecaj zadovoljstva tjelesnim izgledom na izražavanje predrasuda prema pretilim osobama kod studenata
Utjecaj zadovoljstva tjelesnim izgledom na izražavanje predrasuda prema pretilim osobama kod studenata
Marina Kovačević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj zadovoljstva tjelesnim izgledom i s njime povezanih komponenata: spola, ITM-a i važnosti pravilne prehrane na izražavanje predrasuda prema pretilim osobama na populaciji studenata. Također, ispitane su spolne razlike u iskazivanju predrasuda prema pretilima i zadovoljstvu izgledom te izračunata povezanost između skala kojima se mjere predrasude prema pretilima. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 430 studenata Ekonomskog i...
Utjecaj znanstveno-tehnološkog razvoja države na njezino obrazovno postignuće: komparativna studija skandinavskih zemalja i zemalja Zapadne i Srednje Europe
Utjecaj znanstveno-tehnološkog razvoja države na njezino obrazovno postignuće: komparativna studija skandinavskih zemalja i zemalja Zapadne i Srednje Europe
Đuro Rajh
Prvi dio rada donosi pregled utjecaja tehnološkog i znanstvenog razvoja država na njihov obrazovni sustav. Prikazuju se odnosi tehnologije i društva te obrazovanja, ali i odnosi znanosti i obrazovanja. Kroz nove izazove kroz koje društvo prolazi posljednjih 20-ak godina, poput razvoja i širenja informacijskog društva, društva znanja, pa i uspostavljanja svojevrsne netokracije, dolazi do pojave nekih novih društvenih trendova. Neki od tih trendova jesu novi komunikacijski trendovi,...
Utjecaji roditeljskih stilova na vršnjačke odnose u adolescenciji
Utjecaji roditeljskih stilova na vršnjačke odnose u adolescenciji
Anja Koščak
U ovom radu komparativnom analizom istraživanja sadržaja dostupne literature nastojalo se utvrditi povezanost odgojnih stilova roditelja i vršnjačkih odnosa kod adolescenata. Formiranje pozitivne slike o sebi uvelike utječe na vršnjačke odnose u razdoblju adolescencije, isto kao što određeni poremećaji u ponašanju mogu otežavati takve odnose. Stoga se u ovom radu analiziraju i kompariraju istraživanja koja se bave navedenim problemima. Analizom je utvrđeno da demokratski...
Utjecaji timskih sportova na socijalizaciju djece osnovnoškolskog uzrasta
Utjecaji timskih sportova na socijalizaciju djece osnovnoškolskog uzrasta
Davor Blaževac
Sport je bio i ostao jedna od najvažnijih kulturoloških odrednica društava i kultura. Postojao je od početaka civilizacija u obliku natjecanja snage i izdržljivosti, a veliku je važnost dobio u antičkim civilizacijama. Najpoznatiji su primjer Olimpijske igre koje su se organizirale u antičkoj Grčkoj i njihova je prisutnost vidljiva i danas. Padom Rimskog Carstva dolazi do dekadencije sporta i njegovih vrijednosti, a srednji vijek obilježavaju slaba sportska natjecanja. Dolaskom...
Utopija i kraj moderne
Utopija i kraj moderne
Tamara Andrašić
Rad se bavi pitanjem utopije i onog utopijskog na kraju moderne iz pogleda Giannija Vattima. Vattimo razvija svoju vlastitu filozofiju na tragu Nietzscheove i Heideggerove filozofije. U radu se prikazuju Vattimovi stavovi prema postmoderni, te način na koji se odnosi prema metafizici i tradiciji. Kao branitelj postmoderne, Vattimo nihilizam i rušenje tradicijskog mišljenja vidi kao pozitivne impulse kojima se dolazi do mogućnosti i nove šanse. Kao obilježje postmoderne javlja se pojam...
Utvrđivanje indikatora psihoticizma u MMPI-2
Utvrđivanje indikatora psihoticizma u MMPI-2
Sebastijan Kuprešak
MMPI-2 se u kliničkoj praksi često upotrebljava u svrhu diferencijalne dijagnoze psihotičnih i nepsihotičnih poremećaja zbog čega je cilj ovog istraživanja bio utvrditi na kojim se varijablama najviše razlikuju skupine shizofrenih (N=51) i nepsihotičnih (N=47) sudionika istraživanja. U svrhu obrade podataka provedena je diskriminacijska analiza. Pretpostavka da će se skupine sudionika značajno razlikovati na ljestvicama rijetkih pojava F i Fb, paranoje, manije i bizarnog...
Uvjerenje u pravedni svijet, stavovi prema kaznenopravnom sustavu i rizična ponašanja
Uvjerenje u pravedni svijet, stavovi prema kaznenopravnom sustavu i rizična ponašanja
Aleksandra Držaljević
Osnovni cilj ovoga rada bio je ispitati stavove prema kaznenopravnom sustavu, uvjerenje u pravedni svijet, te različite oblike rizičnog ponašanja studentica (n=146) i studenata (n=49) psihologije i prava sa sveučilišta u Osijeku. Konkretno, u istraživanju se ispitivala: a) povezanost stavova prema kaznenopravnom sustavu, uvjerenje u pravedni svijet i rizičnih ponašanja b) uspoređivani su studenti psihologije i prava u ispitivanim varijablama c) ispitivana je povezanost uvjerenja u...
Uvođenje programiranja u osnovnoškolsku nastavu
Uvođenje programiranja u osnovnoškolsku nastavu
Mihaela Kolić
Svrha ovog rada je prikazati u kojoj je mjeri programiranje uključeno u osnovnoškolske sustave država članica Europske unije i Australije. U uvodnom djelu opisane su digitalne kompetencije kao jedne od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Nakon toga, opisan je pojam računalnog razmišljanja koje je važno za uspješno programiranje, te ga je potrebno razvijati među učenicima već od najmlađe dobi. Slijedi opis stanja o uključenosti programiranja u osnovnoškolsku...
Uznemiravanje i nasilje preko interneta i njihove posljedice
Uznemiravanje i nasilje preko interneta i njihove posljedice
Sanela Kutnjak
Cilj ovog rada bio je utvrditi prevalencije nasilja preko interneta te ispitati odnos doživljenog nasilja i različitih emocionalnih, bihevioralnih i kognitivnih posljedica. Istraživanje je provedeno na N = 279 studenata. Rezultati istraživanja pokazali su kako je 24.9% sudionika u proteklih godinu dana doživjelo nasilje preko interneta, dok je 18.28% sudionika nasilje počinilo. Pokazalo se kako su najčešći oblici nasilja preko interneta bili ogovaranje, ruganje i ismijavanje...

Paginacija