Pages

Učinci eufemizacije u Dablincima Jamesa Joycea
Učinci eufemizacije u Dablincima Jamesa Joycea
Andrea Šimunović
Cilj ovoga diplomskog rada bio je prikazati rezultate istraživanja stilskih postupaka eufemizacije u Dablincima Jamesa Joycea. Analizi eufemizama pristupa se s leksičkoga, sintagmatskoga, sintaktičkoga i tekstnoga stajališta, a prikazuju se značenjske implikacije svih navedenih postupaka – kako s obzirom na mikrokontekst pripovjednog svijeta svake novele, tako i s obzirom na poetički, kulturalni, etički, socijalni, odnosno ideološki makrokontekst. Istraživanje se koristi...
Učinci i vrijednost narodne knjižnice: Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice
Učinci i vrijednost narodne knjižnice: Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice
Matea Šumrada
Tema ovoga diplomskog rada odnosi se na učinke i vrijednost narodne knjižnice na primjeru Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice. Cilj rada bio je istražiti kako korisnici vide svoju knjižnicu te koje učinke i vrijednost ona ima za njih. Rad se sastoji od dva dijela, prvi se dio odnosi na terminologiju pojmova vezanih uz narodne knjižnice kao što su poslanje i zadaće narodnih knjižnica, definiranje korisnika te stanje narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Drugi dio...
Učinci izloženosti nasilju na prilagodbu pojedinca
Učinci izloženosti nasilju na prilagodbu pojedinca
Ivana Mađarić
Živimo u kulturi i vremenu u kojemu je nasilje sastavni dio života. Iako nasilje nije novi problem, spoznaje o razornim učincima obiteljskog nasilja postale su nam dostupne tek u drugoj polovici 20. stoljeća, a posljednjih godina je i istraživanje vršnjačkog nasilja poprimilo široke razmjere. Najčešće žrtve nasilja u obitelji su djeca, žene i starije osobe. Zlostavljanje djece u bilo kojem obliku djeluje na sve aspekte djetetova razvoja, od tjelesnog zdravlja, intelektualnog i...
Učinci manjinskog stresa na fizičko i psihičko zdravlje transrodnih osoba
Učinci manjinskog stresa na fizičko i psihičko zdravlje transrodnih osoba
Tea Ščepanović
Transrodne osobe predstavljaju populaciju koja svojim rodnim identitetima i/ili izražavanjem nadilazi društveno uvjetovane rodne uloge i norme. One se zbog svoje rodne nenormativnosti suočavaju s visokom količinom diskriminacije, stigmatiziranja, predrasuda i rodno uvjetovanog nasilja u brojnim područjima svog života, pa tako i u području edukacije, zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene skrbi. U prilog tome govore nalazi istraživanja koji pokazuju kako se većina transrodnih osoba...
Učinci novinskih članaka na stavove prema osobama sa psihičkim poremećajima
Učinci novinskih članaka na stavove prema osobama sa psihičkim poremećajima
Daria Matković
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati efekte oblikovanja informacija u novinskim člancima i spola sudionika na stavove prema osobama sa psihičkim poremećajima. U istraživanju je sudjelovalo 272 studenta (136 muškog i 136 ženskog spola) koji su bili po slučaju podijeljeni u 4 skupine. Skupine su se razlikovale prema vrsti novinskog članka kojeg su čitale; Eksperimentalna skupina 1 – stigmatizirajući članak, Eksperimentalna skupina 2 – edukacijski članak, Eksperimentalna...
Učinci povratne informacije na radnu uspješnost zaposlenika
Učinci povratne informacije na radnu uspješnost zaposlenika
Lovro Borić
Cilj ovog istraživanja je provjeriti učinke povratne informacije rukovoditelja o radnoj uspješnosti na samoprocjenu radne uspješnosti zaposlenika u organizaciji. Istraživanje se uz ispitivanje doprinosa povratne informacije rukovoditelja o radnoj uspješnosti u objašnjenju radne uspješnosti zaposlenika usmjerilo i na provjeru medijacijske uloge pravednosti rukovoditelja i povjerenja u rukovoditelja u navedenom međuodnosu povratne informacije o radnoj uspješnosti i radne...
Učinci redoslijeda rođenja na perfekcionizam, lokus kontrole, prokrastinaciju, akademski uspjeh i percepciju roditeljstva
Učinci redoslijeda rođenja na perfekcionizam, lokus kontrole, prokrastinaciju, akademski uspjeh i percepciju roditeljstva
Marina Grbeša
Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati razlike u perfekcionizmu, lokusu kontrole, prokrastinaciji, akademskom uspjehu te percepciji roditeljstva s obzirom na redoslijed rođenja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 635 studenata preddiplomskih i diplomskih studija različitih sveučilišta. Korišten je nacrt između različitih obitelji, a sudionici su bili klasificirani kao jedinci, prvorođeni, srednjerođeni ili zadnjerođeni, sukladno njihovoj biološkoj poziciji redoslijeda...
Učinkovitost progresivne mišićne relaksacije u liječenju nesanice i anksioznosti
Učinkovitost progresivne mišićne relaksacije u liječenju nesanice i anksioznosti
Ena Ravlić
Stres je tema mnogih dosadašnjih istraživanja, bilo da je uzrok ili posljedica anksioznosti i nesanici. Progresivna mišićna relaksacija (PMR) se pokazala jednom od učinkovitijih nefarmakoloških terapija za navedene patologije. Glavna postavka PMR-a je da opušteno tijelo dovodi do opuštenog uma. U skladu s time, cilj je ove tehnike svjesno proizvesti napetost u izoliranim mišićnim skupinama te osjetiti i prepoznati razliku između zgrčenog i opuštenog mišića kako bi se...
Učitavanje ljudskog uma i budućnost čovjek kao sustava za obradu informacija
Učitavanje ljudskog uma i budućnost čovjek kao sustava za obradu informacija
Antonella Ban
Učitavanje ljudskog uma (engl. Mind uploading, Whole brain emulation) najčešće se definira kao proces mapiranja, kopiranja i reproduciranja ljudskog uma i njegovih funkcija čiji je cilj osigurati (digitalnu) besmrtnost čovjeka, odnosno odbaciti nesavršeno i fizički i vremenski ograničeno ljudsko tijelo. Učitavanje uma podrazumijeva dvije moguće metode – postupnu zamjenu bioloških neurona umjetnima, te tzv. Scan-and-copy metodu, tj. skeniranje i reinstanciranje ljudskog uma na...
Validacija prijevoda Petfaktorskog modela makijavelizma na hrvatskom jeziku
Validacija prijevoda Petfaktorskog modela makijavelizma na hrvatskom jeziku
Marija Prpić
Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti psihometrijske karakteristike hrvatskog prijevoda Petfaktorskog modela makijavelizma (FFMI; Collison i sur., 2018), odnosno provjeriti njegovu faktorsku strukturu, konvergentnu, divergentnu i inkrementalnu valjanost. U istraživanju je sudjelovalo 410 sudionika u dobi od 18 do 60 godina. Pokazatelji pogodnosti Petfaktorskog modela makijavelizma u konfirmatornoj faktorskoj analizi ukazali su kako model nije zadovoljavajući pa je stoga predložen...
Validacija skale radoholičarstva WORKBAT
Validacija skale radoholičarstva WORKBAT
Marin Ćorić
Cilj ovoga rada bio je validirati skalu radoholičarstva (WorkBAT) na hrvatski jezik te ispitati njegove psihometrijske karakteristike. Bilo je potrebno utvrditi njegovu faktorsku strukturu, provjeriti pouzdanost i ispitati konvergentnu, divergentnu te kriterijsku valjanost. Na uzorku od N=311 ispitanika, dobivena je trofaktorska struktura originalne verzije WorkBAT-a, ali se čestice nisu raspodijelile prema njihovim originalnim faktorima. Dobivena je visoka pouzdanost ove skale....
Valpurgina krivnja u Novakovim "Stipančićima"
Valpurgina krivnja u Novakovim "Stipančićima"
Petra Gašparović
U ovome radu, pod naslovom Valpurgina krivnja u Novakovim "Stipančićima", obrađuju se načini i razlozi prema kojima je Valpurga, uz oca Antu Stipančića, kriva za tragičan završetak Lucije Stipančić. Nakon kratkog uvoda, koji govori o temi ovoga rada i o realizmu u hrvatskoj književnosti, slijedi kratki prikaz Novakova života i njegova stvaralaštva pri čemu je naglasak na važnosti njegovih književnih djela za razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti te na tematskoj...

Pages