Pages

Razvoj etičkih vrijednosti u pedagoškoj deontologiji
Razvoj etičkih vrijednosti u pedagoškoj deontologiji
Dean Cikovac
Povijesna analiza sadržaja filozofske i pedagoške literature u okviru ove disertacije istražuje i uspoređuje obrazovni kontekst etičkih vrijednosti u odabranim djelima predstavnika antike, srednjega vijeka, renesanse i prosvjetiteljstva. U širem smislu, disertacija koristi povijesni diskurs za analizu etičkih vrijednosti sa stajališta primjene njihovih elemenata i kategorija u suvremenu pedagošku znanost. Korpus istraživanja uključuje analizu sadržaja etičkih djela odabranih...
Razvoj i primjena konceptualne metafore u jeziku suvremene znanosti: konceptualizacija prostora, vremena i stanja
Razvoj i primjena konceptualne metafore u jeziku suvremene znanosti: konceptualizacija prostora, vremena i stanja
Milijana Mičunović
Razumijevanje svijeta, pojava u njemu i vlastite uloge čovjek stječe integrirajući osjetilno i tjelesno iskustvo, kulturu, prošle, sadašnje i buduće događaje. On znanje o svijetu ne gradi samo na osnovi objektivnog doživljaja stvarnosti, već i u odnosu koji uspostavlja sa svojom okolinom i s drugim ljudima. Ukoliko se suoči s novim pojavama čije značenje još nije spoznao on mora pronaći način kako to značenje odrediti i artikulirati. Velik dio rješenja nalazi se u...
Razvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odraslog učenika engleskog jezika
Razvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odraslog učenika engleskog jezika
Antonija Šarić
Ovaj se rad bavi praćenjem razvoja međujezika dvaju odraslih učenika kroz vremensko razdoblje od godinu dana. Teorijski dio rada donosi opis samog pojma međujezik prikazujući pri tome i sam razvoj hipoteze o međujeziku, zatim povijesni pregled i opis teorije o sposobnosti jezične obrade koja je služila za analizu korpusa te poglavlje koje objašnjava dobne čimbenike u usvajanju jezika s obzirom da su ispitanici odrasli učenici engleskog kao stranog jezika. Istraživački dio...
Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine
Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine
Valentina Majdenić
Rad Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine obuhvaća recepciju regionalne komponente u osnovnoškolskim udžbenicima, odnosno zastupljenost i ulogu pojedinoga autora u tom smislu. Zavičajna komponenta ovoga sustava ima svoju bit u onim autorima koji su vezanošću uz zemlju zavičajnoga prostora usustavili svoje individualne i općeljudske egzistencije, ali i potrebu da se u određenim egzistencijalnim trenutcima...
Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju fizički agresivnog ponašanja djece predškolske i mlađe školske dobi
Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju fizički agresivnog ponašanja djece predškolske i mlađe školske dobi
Karlo Bojčić
Cilj ovog rada bio je identificirati rizične i zaštitne čimbenike povezane s razvojem fizički agresivnog ponašanja u populaciji djece predškolske i mlađe školske dobi. U teorijskom dijelu rada prikazane su promjene u perspektivi djetinjstva i odnosu društva prema djeci kroz povijest te razvojna obilježja djece predškolske i mlađe školski dobi. U radu je agresivno ponašanje definirano kao namjerno nanošenje ili pokušaj nanošenja štete samome sebi, drugim osobama ili...
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
Vedrana Živković Zebec
Anto Gardaš u svome je stvaralaštvu, koje obuhvaća djela za djecu i odrasle, napisao četrnaest romana za djecu i mlade. Romani su pisani i objavljivani u razdoblju od više od trideset godina stoga su se u radu pratile promjene koje su se zbile u autorovu romanesknom stvaralaštvu pod utjecajem promjena u dječjoj i nedječjoj književnosti, ali se ukazalo i na stalne poetičke elemente prepoznatljive kroz cjelokupno stvaralaštvo. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvome su dijelu...
Semantika hrvatskih prijedloga
Semantika hrvatskih prijedloga
Darko Matovac
Rad je podijeljen u četiri temeljna dijela: Uvod, Značenjski opis hrvatskih prijedloga, O mogućnostima primjene značenjski utemeljenog opisa upotrebe prijedloga te Zaključak. U uvodnome se dijelu rada najprije temeljito daju osnovne teorijske postavke o kategoriji prijedloga. To se poglavlje može podijeliti u dva veća dijela. Prvi dio utemeljen je na više ili manje tradicionalnim lingvističkim pristupima te se u okviru toga dijela uvodnoga poglavlja prijedlozi određuju u odnosu na...
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
Goran Tanacković Faletar
Disertacija Gorana Tanackovića Faletara Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskome jeziku i njegove sintaktičke implikacije obaseže 281 stranicu teksta te jedanaest stranica literature. Rad je podijeljen na tri temeljna dijela: Uvod, Semantička analiza kosih padeža u hrvatskom jeziku te Umjesto zaključka: Kognitivni mehanizmi padežnoga kodiranja i pitanje autonomije sintakse. U uvodnom se dijelu najprije vrlo temeljito daju osnovne teorijske postavke o kategoriji...
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
Marija Raguž
Ciljevi i hipoteza Cilj je istraživanja bio zabilježiti govore u mjestima Antin, Bogdanovci, Nuštar, Svinjarevci i Tordinci te analizirati prikupljene jezične činjenice, stvoriti na temelju toga opis tih govora predstavljajući njihov naglasni sustav, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku i leksičku razinu. Nadalje, zabilježene osobine usporediti s jezičnim osobinama posavskoga poddijalekta i šire, slavonskoga dijalekta, kako bi se ustvrdilo pripadaju li im ovi govori....
Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života
Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života
Ivana Martinović
Usvajanje rječnika jedno je od najznačajnijih područja dječjeg jezika, budući da o rječniku, posebice njegovoj veličini i raznolikosti, uvelike ovisi usvajanje gramatike i sintakse. Značajan dio rječnika dijete usvoji u interakciji, u poticajnom obiteljskom okruženju koje uključuje materijale za čitanje te osobe koje čitaju s djecom. Prvi materijali za čitanje namijenjeni djeci su slikovnice koje predstavljaju svojevrstan rječnički izvor. Istraživanje opisano u ovom radu...
Srijemski govori
Srijemski govori
Vlatka Vujčić
U radu Srijemski govori riječ je o govorima Hrvata u zapadnom dijelu Srijema koji pripada Republici Hrvatskoj. Istražuju se i opisuju govori Bapske, Iloka i Tovarnika, koji se nalaze na krajnjem istoku Vukovarsko-srijemske županije i pripadaju Srijemu kao povijesnoj regiji. Ti su mjesni govori odabrani kao tipični govori hrvatskoga dijela Srijema. U radu se govori navedenih mjesta opisuju sinkronijski iz snimaka slobodnoga govora i dijaloga izvornih govornika na fonološkoj,...
Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Ines Perić
Na temelju teorije socijalnog konstruktivizma rad daje pregled povijesnog razvitka djetinjstva i položaja djece u društvu te suvremenih dominantnih predodžbi o djeci. Predodžbe o djeci se dovode u odnos s medijima kao konstruktorima stvarnosti te se pregledom prethodnih međunarodnih istraživanja tog odnosa izvode generalizacije na kojima se zasniva vodeća ideja rada o djeci kao stigmatiziranoj i diskriminiranoj skupini u medijima. Cilj istraživanja je utvrditi pedagogijske...

Pages