Pages

Monomodal and Multimodal Metaphor and Metonymy in the Art of H.R. Giger
Monomodal and Multimodal Metaphor and Metonymy in the Art of H.R. Giger
Ilhana Škrgić
The cognitive linguistic approach to metaphor and metonymy postulates that we think and understand the world with the help of these figurative mechanisms. Even though metaphors are thus not primarily figures of speech, their visual representatives have not been given enough attention in terms of academic research. The study of conceptual metonymies is even more bridled with the lack of scholarly attention. In recent years, however, linguists have focused on nonverbal metaphors, analyzing...
Motiv Odiseja i Penelope u suvremenoj europskoj drami
Motiv Odiseja i Penelope u suvremenoj europskoj drami
Stephanie Jug
Odisej i Penelopa književni su arhetipovi koje autori kroz povijest uvijek rado oživljavaju. Homer je u Odiseji postavio osnove bračnog odnosa koji se temelji na međusobnom podupiranju, razumijevanju i ljubavi, a u isto vrijeme potvrdio obitelj kao središnju jedinicu društva. Odnos Odiseja i Penelope prema tome predstavlja ideal međuljudskih odnosa, a osobito muško-ženskog. Motiv se razvija i mijenja kroz povijest, a osobito je to vidljivo u suvremenoj drami u kojoj poprima...
Naglasni sustav osječkoga govora
Naglasni sustav osječkoga govora
Lorna Rajle
Osijek je veliko gradsko središte čiji govornici u svom organskom idiomu imaju četveronaglasni novoštokavski sustav sličan standardu, ali s vrlo specifičnim i prepoznatljivim naglasnim obilježjima koja ga i bitno razlikuju od standarda. O naglascima u osječkom govoru pisao je Mislav Benić (2007), no opsežnija istraživanja osječkog naglasnog sustava do sada nisu provedena. U radu se stoga opisuje naglasni sustav osječkog govora u okviru četveronaglasnog podsustava...
Nominalphrase in der deutschen Pressesprache von heute
Nominalphrase in der deutschen Pressesprache von heute
Leonard Pon
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Nominalphrase in der deutschen Pressesprache. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen der Umfang und die Struktur der Nominalphrase, aber berücksichtigt wird auch die syntaktische Funktion, die sie im betreffenden Satzkontext ausübt. Den theoretischen Rahmen für die vorliegende Arbeit bildet die Dependenzgrammatik, die Tesnière begründet hat und die eine Reihe von Grammatikern in der Beschreibung des Deutschen angewendet haben bzw. auch heute...
Oblikovanje identiteta u filmovima Pedra Almodóvara
Oblikovanje identiteta u filmovima Pedra Almodóvara
Dejan Varga
Uvodni dio rada temelji se na dostignućima suvremene književne teorije po pitanju identiteta subjekta i njegova nastajanja, a promatra se iz perspektive različitih disciplina kao što su feminizam, psihoanaliza, antropologija i dr. Identitet još uvijek plijeni veliku pažnju suvremenih teoretičara koji nerijetko zastupaju i oprečna mišljenja o tome što zapravo utječe na tvorbu i oblikovanje identiteta subjekta – stječemo li ga rođenjem kao nešto imanentno subjektu ili je...
Od mita do ironije: lik vojnika u američkoj književnosti 20. i 21. stoljeća
Od mita do ironije: lik vojnika u američkoj književnosti 20. i 21. stoljeća
Jasna Poljak Rehlicki
Predmet proučavanja disertacije su lik vojnika u američkim ratnim romanima 20. i 21. stoljeća i načini na koji se njegova ratna iskustva (ne)preklapaju s društveno uvriježenom slikom rata u američkom društvu. Namjera disertacije je ukazivanje na principe stvaranja (prije rata), raspada (tijekom rata) i remitizacije (nakon rata) američkog mita kroz vizuru i iskustva vojnika, istodobno proučavajući što se događa i sa samim likom vojnika. Metodologija rada sastoji se od...
Odgojna uloga časopisa za djecu i mladež u Banskoj Hrvatskoj
Odgojna uloga časopisa za djecu i mladež u Banskoj Hrvatskoj
Ivan Lenard
Analizom sadržaja odabranih časopisa za djecu i mladež nastalih u razdoblju Banske Hrvatske od 1864. do 1914. godine, cilj je doktorske disertacije istražiti i utvrditi njihovu ulogu u razvijanju odgojnih ideja i vrijednosti u hrvatskom pedagogijskom i kulturnom prostoru. U prvom dijelu disertacije razmatraju se teorijska polazišta važna za razumijevanje teme istraživanja. Pristupa se prikazu odgoja kao temeljnog pojma proučavanja pedagogijske znanosti. Odgoju se pristupa iz...
Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku
Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku
Manuela Karlak
Strategije učenja i motivacija danas predstavljaju vrlo aktualno i intrigantno područje istraživanja u ovladavanju inim jezikom. Spoznaje koje proizlaze iz istraživanja tih fenomena, naime, ne omogućuju korak naprijed „samo“ u teorijskom, već osobito i u praktičnom smislu. Drugim riječima, i strategije učenja i motivacija čimbenici su na koje se može djelovati, što ih čini vrlo živim i snažnim saveznicima učenika u procesu ovladavanja stranim jezikom. Činjenica da...
Onomastička analiza bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka
Onomastička analiza bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka
Indira Šabić
Doktorski rad donosi analizu onimijskoga sloja bosansko-humskih administrativnih i stećkovnih tekstova koji su pisani ili klesani od X./XI. do XV./XVI. stoljeća. U uvodnome dijelu rada Uvod u srednjovjekovnu onomastiku Bosne i Huma, donosi se kratak osvrt na povijest Bosne i Huma, i definiraju se čimbenici koji su uzrokovali razvoj antroponimijske formule, obrazlažu se teorijska podloga rada, metodološki postupci, te svrha i ciljevi istraživanja, donosi se osvrt na sam predmet...
Participacija djece u vrtićima iz perspektive odgojiteljica djece rane i predškolske dobi
Participacija djece u vrtićima iz perspektive odgojiteljica djece rane i predškolske dobi
Katarina Bogatić
Participacija djece već je dugo aktualna tema u stručnim i znanstvenim krugovima, međutim opsežnih istraživanja o njoj s fokusom na rani i predškolski odgoj i obrazovanje manjka. Svoje teorijsko uporište ovaj doktorski rad ima u suvremenim studijama djetinjstva i suvremenim viđenjima njegovih temeljnih pojmova koji ga obilježuju – djetinjstvo i dijete. U ovome se radu promišlja terminologija, definicije odabranih pojmova, različita teorijska polazišta, različiti metodologijski...
Pedagogijski pristup istraživanju konzumerizma
Pedagogijski pristup istraživanju konzumerizma
Nemanja Spasenovski
U ovoj disertaciji predloženi pedagogijski pristup istraživanju konzumerizma utemeljen je u kritičkoj teoriji društva Frankfurtske škole. Konzumerizam je pomoću kritičke teorije društva i kritičke pedagogije prepoznat kao manipulativni proces koji subjekte odgojno-obrazovnog procesa pretvara u pasivne objekte. U humanističkom pristupu suvremene pedagogijske znanosti pojedinac se tretira kao subjekt odgojno-obrazovnog procesa, a pedagogijski pristup ukazuje na opasnosti tržišnog...
Pedagoške i stručne kompetencije nastavnika teorijskih glazbenih predmeta
Pedagoške i stručne kompetencije nastavnika teorijskih glazbenih predmeta
Zrinka Barić
Teorijski glazbeni predmeti prisutni su na svim razinama glazbenoga školskog sustava, a svrha im je učenje i svladavanje glazbenoga jezika te unaprjeđivanje razumijevanja glazbe. Prema tome, cilj ovih pomoćnih disciplina je, za razliku od nastave instrumenta i pjevanja, izvan njih samih. Odabir odgovarajućih nastavnih metoda, postupaka i strategija sukladnih funkciji i prirodi teorijskih glazbenih predmeta prvenstveno ovisi o kompetencijama nastavnika i spremnosti za usavršavanje u...

Pages